Digitalizarea IMM-uri granturi de până la 3.000.000€ a fost lansat în consultare publică

0
97

Ghidul specific „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate”, pentru finanțarea acestor investiții în infrastructura digitală a IMM-urilor a fost lansat în consultare publică.

În cadrul apelui de proiecte sunt eligibile dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale avansate precum: inteligența artificială, datele și cloud computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantică, internetul obiectelor, securitatea cibernetică.

Viitoarele proiecte vor contribui la creșterea competitivității, favorizând inovarea la nivelul IMM-urilor și facilitând noi formule de lucru la nivelul acestora.

Calendar orientativ al apelului de proiecte:

 • 01.2024 – 29.03.2024 – etapă depunere proiecte;
 • 04.2024 – 31.05.2024 – etapă evaluare proiecte;
 • 06.2024 – 30.06.2024 – etapă încheiere contracte;

Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile alocate per proiect:

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect comun (lider de parteneriat și partener) este de minimum 500.000€ și maximum 3.000.000€:

 • Microîntreprinderi    – 500.000€  –    600.000€;
 • Întreprinderi mici       – 500.000€  – 1.500.000€;
 • Întreprinderi mijlocii  – 500.000€  – 3.000.000€;

Apelul de proiect se aplică în toate regiunile de dezvoltare, și anume:

 • Nord-Est,
 • Sud-Est,
 • Sud Muntenia,
 • Sud-Vest Oltenia,
 • Vest,
 • Nord-Vest,
 • Centru,
 • București-Ilfov.

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii);
 • Au sediul social sau un punct de lucru în România, cel puțin la momentul plății ajutorului de stat;
 • Sunt înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Nu au avut activitatea suspendată în anul depunerii cererii de finanțare și în anul 2022;
 • Au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal 2022;
 • Nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • Nu fac obiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor, a Consiliului Concurenței sau a unei instanțe de judecată, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • Activitatea pentru care se solicită finanțare (asociată unui cod CAEN) aferent proiectului de investiții trebuie să fie autorizată la 31.12.2022 pe firmă (pentru liderul de parteneriat) și cel puțin la momentul plății ajutorului de stat la locația de implementare a proiectului (sediu social sau punct de lucru al liderului de parteneriat);
 • Numărul de criterii (DESI) atins la finalizarea implementării proiectului (minim 7 criterii DESI), trebuie menținut pe toată durata de durabilitate a proiectului;
 • Numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul financiar 2022. În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2022, pentru a putea fi calculat punctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea de finanţare cifra 1 la număr de angajaţi, iar numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin 1;

Obiectivele proiectului:

Prin prezentul apel se oferă sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:

 1. Obiectivul principal îl constituie sprijinirea antreprenorilor (IMM-uri) în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor digitale;
 2. Obiectivele secundare sunt:
  i) inovarea;
  ii) cercetarea și dezvoltarea;

Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional, nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional (minim 40% – maxim 70%);

Condițiile specifice pentru acordarea ajutorului pentru cercetare și dezvoltare:

 • Partea din proiectul de cercetare și dezvoltare pentru care se solicită ajutor trebuie să se încadreze complet într-una sau în mai multe dintre categoriile următoare:(i) cercetare industrială;
  (ii) dezvoltare experimentală;
  (iii) studii de fezabilitate.
 • Cuantumurile maxime ale ajutoarelor de cercetare și dezvoltare se vor calcula aplicând intensitățile maxime permise, fără a se depăși pragurile maxime (minim 25% – maxim 50%);
 • Pentru componenta de ajutor de minimis, finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului apel este de maxim 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis;

Categoriile de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale;
 • Cheltuieli privind achiziția de tehnologii blockchain, Big Data, Cloud computing, IIoT (internetul industrial al obiectelor) și AI;
 • Cheltuieli privind achiziția de active corporale și necorporale pentru securitatea cibernetică (în procent de minim 5% din valoarea proiectului) – cheltuială obligatorie;
 • Cheltuieli privind achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • Activele achiziționate conform prezentului articol trebuie să fie noi;

Activele necorporale vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:

 • Sunt utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • Sunt amortizabile;
 • Sunt achiziționate în condițiile pieței de la terți fără legături cu beneficiarul ajutorului;
 • Sunt incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și rămân asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minim trei ani.

Cheltuieli eligibile pentru ajutorul de stat pentru cercetare și dezvoltare:

 1. Costurile cu personalul*: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare și dezvoltare, atât pentru activitatea de realizare a analizei de business și analiza vulnerabilităților privind securitatea cibernetică la nivelul liderului de parteneriat, cât și pentru activitatea de dezvoltare aplicații/ soluții IT;
 2. Costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului de cercetare și dezvoltare și pe durata perioadei de implementare. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiectul de cercetare și dezvoltare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei acestui proiect, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
 3. Costuri asociate studiilor de fezabilitate pot fi: costurile aferente studiilor, documentațiilor și proiectelor tehnice.
 4. Costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiectul de cercetare și dezvoltare.

Evaluarea tehnică și financiară a propunerii de proiect (ETF):
Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat!

 

Ai nevoie de un consultant pentru programul PNRR.P3.C9.I3.M1 DIGITALIZAREA IMM?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

  author avatar
  Fonduri nerambursabile