FM producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

0
58

Obiectivul principal este producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

BUGETUL:
Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în lei a sumei de 550.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare;

VALOAREA MAXIMA PE PROIECT:
Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 20 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții. După acordarea ajutorului de stat prin semnarea contractului de finanțare, furnizorul ajutorului de stat va asigura respectarea prevederilor cadrului legal.

SOLICITANȚII ELIGIBILI:
– Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România;
– Sunt legal constituiți și înregistrați la ONRC din Romania;
– Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică;

SOLICITANȚII NEELIGIBILI:
– Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor sau alte dezmembrăminte fără personalitate juridică;
– Se afla în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă; în stare de faliment, lichidare;
– Nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
– Este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;

PLAFOANE MAXIME:
Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

Energie eoliană ➢ 650.000 Euro/MW
Energie solară ➢ 425.000 Euro/MW
Energie hidro ➢ 1.805.000 Euro/MW
Energie geotermală ➢ 1.690.000 Euro/MW
Energie din biomasă și biogaz ➢ 1.692.000 Euro/MW

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE FONDUL DE MODERNIZARE ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

 

FM noi capacitati de productie si stocare sursa regenerabila

 

Ai nevoie de un consultant pentru programul de Producere a energiei regenerabile?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii:

    author avatar
    Fonduri nerambursabile