Ajutor de stat HORECA 2021 in contextul pandemiei de COVID-19

0
2397
Ajutor Horeca 2021 covid

Ajutor de stat HORECA 2021

Sprijin financiar HORECA 2021 din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe de pana la 500 milioane euro pentru intreprinderile din domeniul turismului si alimentatiei publice, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19.

Schema se deruleaza pana la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2022, in limita creditului bugetar, estimandu-se acordarea de ajutor de stat catre un numar maxim de 73.211 beneficiari.

Atentie: informatiile sunt preluate din ghidul aflat in consultare publica in perioara 14.04.2021 – 21.04.2021

DESCARCA AICI PREZENTAREA

Beneficiarii de ajutor de stat sunt:
– structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate
– structuri de alimentatie inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei
– agentii de turism licentiate si ghizii de turism atestati

care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, detinute de sau organizati ca intreprinderi infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990.

Beneficiarul poate fi intreprindere autonoma, intreprindere partenere, intreprindere legata iar granturile se acorda pe baza de contract de finantare incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:
– intreprinderi care detin agentii de turism, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990;
– intreprinderi care detin structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590;
– intreprinderi care detin structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 si care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei;
– ghizii de turism care desfasoara activitati conform codului CAEN 7990 si sunt organizati ca intreprinderi.

Solicita sprijin din partea consultantilor nostri specializati pentru obtinerea acestei finantari completand datele tale mai jos:


  Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii cumulative:
  a)
  nu sunt intreprinderi in dificultate, in sensul definitiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 si/sau nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
  b) nu depasesc plafonul de 1.800.000 Euro conform sectiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) nu fac obiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente.
  d) nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat.
  e) isi mentin activitatea pentru care au obtinut finantare pentru cel putin 12 luni de la data platii sumelor sau 24 de luni de la data platii sumelor, in cazul in care valoarea grantului este mai mare de echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro, daca prin acte normative nu se instituie restrictii de natura a impune suspendarea ori intreruperea activitatii comerciale. Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.
  f) au depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate (2019 si 2020), pentru care s-a implinit termenul legal de depunere, prevazut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au obligatia sa intocmeasca asemenea situatii.

  Baza de calcul al ajutorului reprezinta:
  a) pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferenta dintre cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020;
  b) pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 si volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
  c) pentru beneficiarii care tin evidenta in partida simpla, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2020.

  In stabilirea activitatilor eligibile care vor intra in baza de calcul, se fac urmatoarele clarificari:
  (1) Pentru intreprinderile care detin agentii de turism, cu licente de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, astfel cum sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative, precum si componente ale pachetelor de calatorie, comercializate in scop turistic.
  (2) Pentru intreprinderile care detin structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Baza de calcul al ajutorului
  Va fi calculată conform prevederilor art. 4.3 și 4.4., este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

  Solicita sprijin din partea consultantilor nostri specializati pentru obtinerea acestei finantari completand datele tale mai jos:

   Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta Schema este echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica (legata).

   Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

   Suma maxima ce poate fi primita:

   Daca un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria intreprinderilor legate si a depus mai multe cereri de finantare, suma maxima pe care o poate primi in cadrul Schemei nu poate depasi 800.000 euro/intreprindere unica, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 si 4.5. In cazul in care valoarea insumata a cererilor de finantare depuse de beneficiari apartinand aceleiasi intreprinderi unice depaseste 800.000 euro, ajutorul de stat se acorda proportional, prin raportarea sumei aprobate fiecarui aplicant la suma totala cererilor aprobate la nivelul intreprinderii unice.

   Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
   a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
   b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
   c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat (chiria in avans nu este eligibila);
   d) cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
   e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV-2;
   f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mica de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
   g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, necesare reluarii activitatii;
   h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului, cu exceptia TVA deductibil si bugetele locale;
   i) cheltuieli salariale, atat cheltuielile cu salariile nete, cat si cele aferente taxelor si impozitelor salariale.

   Solicita sprijin din partea consultantilor nostri specializati pentru obtinerea acestei finantari completand datele tale mai jos:

    Valoarea contractului:

    Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, in anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculata conform art. 2 alin (2) din OUG nr. 224/2020 cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica (legata) si cu respectarea prevederilor art. 4 alin (4) din OUG nr. 224/2020 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractarea se face in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie. Plata se va face in limita creditelor bugetare aprobate. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate.

    Solicita sprijin din partea consultantilor nostri specializati pentru obtinerea acestei finantari completand datele tale mai jos: