Programul RO-CULTURA este finantat prin Granturile SEE 2014-2021 si urmareste contribuirea la restaurarea patrimoniului cultural intr-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanta participativa pentru generatiile viitoare. Prin proiect se va pune accent atat pe restaurarea cladirilor culturale, cat si pe valorificarea acestora cu scopul ocuparii fortei de munca, implicarii indivizilor in actiuni care promoveaza diversitatea culturala, dar si pentru a atrage noi forme de turism cultural.

Proiectele se pot depune pana la data de 7 Octombrie 2019 și vor avea o durata de implementare cuprinsa intre 12  si 48 de luni.

Categorii de activitati considerate eligibile:

Revitalizarea obiectivelor restaurate, prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin urmatoarele tipuri de activitati:

 • Activitati ce vizeaza promovarea patrimoniului cultural mobil; patrimoniu imaterial inclusiv obiceiuri populare si artizanatul;
 • Restaurarea monumentelor istorice, respectiv a obiectivelor cu statut de monument istoric care functioneaza sau vor functiona dupa finalizarea restaurarii: muzee, arhive, biblioteci, centre sau spatii artistice si culturale, teatre, cinematografe, opere, sali de concerte, alte organizatii de spectacole, institutii de patrimoniu filmografic si alte infrastructuri, organizatii si institutii artistice si culturale similare;
 • Activitati de educatie culturala si artistica, precum si promovarea intelegerii importantei pe care o au protejarea si promovarea diversitatii formelor de expresie culturala prin programe educationale si de sporire a sensibilizarii publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
 • Implementarea de initiative antreprenoriale inovatoare in sectorul cultural care sa contribuie la dezvoltarea locala a comunitatilor;
 • Sustinerea dezvoltarii locale prin abordari interdisciplinare;
 • Activitati de scriere, editare, productie, distributie, digitizare si publicare a operelor muzicale si literare, inclusiv a traducerilor;
 • Initiative ce vizeaza mobilitatea artistilor/profesionistilor din sectoarele culturale si creative si/sau a lucrarilor acestora;
 • Dezvoltarea sau actualizarea competentelor si abilitatilor artistilor si profesionistilor activi in sectoarele culturale si creative, adaptate unui mediu in continua schimbare;
 • Dezvoltarea de noi produse si servicii culturale si introducerea lor pe piata;
 • organizarea de evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, expozitiile si alte activitati culturale similare;
 • Schimb de experienta, know-how si bune practici in sectoarele culturale si creative cu entitati din statele donatoare;
 • Promovarea diversitatii culturale;
 • Activitati de instruire formala si non-formala, mentorat, job shadowing, etc. destinate dezvoltarii profesionale a membrilor echipei de proiect, precum si instruire vocationala.

Beneficiarii eligibili trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii: entitatile de tip institutie publica de cultura, ONG, societate comerciala sau societate cooperativa infiintate cu cel putin 2 ani fata de data lansarii apelului de proiect.

Solicitantii pot deconta urmatoarele categorii de cheltuieli, fara TVA (in cazul entitatilor platitoare de TVA):

 • Cheltuieli aferente managementului de proiect (nu pot depasi mai mult de 20%);
 • Cheltuieli aferente restaurarii monumentului istoric;
 • Cheltuielile diverse si neprevazute (parte din Alte cheltuieli) de la acest capitol nu vor depasi un procent maxim de 10% cheltuieli eligibile, calculat conform instructiunilor de completare;
 • Cheltuielile aferente organizarii de santier (parte din Alte cheltuieli) nu vor depasi un procent maxim de 3,5% cheltuieli eligibile, calculat conform instructiunilor de completare;
 • Cheltuielile pentru proiectare si asistenta tehnica nu vor depasi un procent maxim de 10% cheltuieli eligibile, calculat conform instructiunilor de completare;
 • Cheltuieli aferente revitalizarii monumentului;
 • Cheltuieli de informare si publicitate;
 • Costuri cu personalul reprezentand cheltuieli aferente contractelor de voluntariat (contributie in natura);
 • Cheltuieli aferente activitatilor de instruire formala si non-formala;
 • Cheltuieli ale partenerilor din Statele Donatoare;
 • Cheltuieli neprevazute maxim 5%;
 • Cheltuieli indirecte;
 • Cheltuielile de deplasare.

Proiectele propuse se pot realiza in colaborare cu urmatoarele tipuri de parteneri ale caror cheltuieli sunt prevazute astfel:

Parteneri din Romania: orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale, cu personalitate juridica, infiintata in Romania.

Parteneri din Statele Donatoare: orice entitate publica sau privata, comerciala sau necomerciala, inclusiv organizatii neguvernamentale, cu personalitate juridica, infiintata in unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

Pentru partenerii de proiect din statele donatoare vor fi eligibile doar urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 • cheltuieli cu personalul, reprezentand salariile si contributiile sociale aferente si alte costuri legale, cu conditia ca acestea sa corespunda politicii uzuale a partenerului de proiect cu privire la remuneratii;
 • cheltuieli cu deplasarea personalului;
 • cheltuieli cu onorariile expertilor;
 • cheltuieli cu materiale consumabile si obiecte de inventar;
 • cheltuielile cu servicii de inchiriere aferente activitatilor de revitalizare a monumentului;
 • cheltuielile cu servicii de audit* doar in cazul in care este intocmit un auditor independent sau de catre un functionar public recunoscut de autoritatile nationale relevante.

Tipuri de solicitanti eligibili:

Constituie solicitanti eligibili in cadrul prezentului apel de proiecte entitatea care indeplineste cumulativ urmatoarele criterii:

 1. a) Are calitate de persoana juridica inregistrata in Romania, respectiv are personalitate juridica;
 2. b) Se incadreaza in umatoarele categorii:
 • Institutie publica;
 • Unitate administrativ – teritoriale;
 • Organizatie neguvernamentala, asociatii si fundatii;
 • Societate comerciala SAU societate cooperativa care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

– se incadreaza in categoria IMM (microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie);

– domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat este inscris in obiectul de activitate al societatii la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC).

 1. c) Detine unul dintre urmatoarele drepturi reale asupra monumentului istoric vizat de proiect:
 • Drept de proprietate (inclusiv dreptul de proprietate asupra constructiei aferent unui drept de superficie),
 • Drept de administrare specific dreptului de proprietate publica,
 • Drept de concesiune specific dreptului de proprietate publica,
 • Drept de concesiune asupra bunului proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.

Dreptul asupra monumentului istoric vizat de proiect trebuie sa fie valabil din momentul depunerii proiectului, pe toata perioada de implementare a proiectului si pentru o perioada de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de catre Operatorul de Program.

Solicitantii au urmatoarele obligatii in urma realizarii investitiei:

Cel putin 80% din capacitatea anuala a monumentului istoric in urma restaurarii va fi utilizata in scopuri culturale;

Monumentul istoric nu poate avea, integral sau partial, destinatii/ functiuni non-culturale (e.g. spatii comerciale, spatii administrative in care se desfasoara activitati in folosul comunitatii, precum institutii de invatamant, primarii, spitale etc.), cu exceptia acelor destinatii/functiuni auxiliare activitatilor culturale (e.g. cafenea in incinta muzeului, magazin de suveniruri, birouri administrative aferente desfasurarii activitatii culturale etc.).

Spatiile cu destinatii/ functiuni auxiliare activitatilor culturale nu pot ocupa, in termeni de timp sau de spatiu, mai mult de 20% din capacitatea anuala a monumentului istoric ce face obiectul restaurarii.

La finalizarea proiectului, intreg monumentul trebuie sa fie restaurat/ in buna stare de conservare, functional in integralitatea sa si redat circuitului public.

In cazul in care sunt necesare doar lucrari de restaurare pentru o parte a unei cladiri monument istoric, restul monumentului fiind in stare buna de conservare/ restaurat, beneficiarul trebuie sa se asigure ca, la finalizarea proiectului, intreg obiectivul/ monumentul este restaurat/in buna stare de conservare, functional in integralitatea sa si redat circuitului public.

Documentatia tehnica va fi realizata numai pentru obiectul delimitat de catre proiectant, lucrarile de restaurare se vor referi doar la acest obiect, iar planul de revitalizare va fi elaborat pentru intregul obiectiv cladire monument istoric.