Esti IMM si vrei sa creezi o noua unitate sau sa extinzi capacitatile avansate de productie si dezvoltare a serviciilor? Acceseaza intre 1.000.000 euro si 5.000.000 euro prin Programul POR 2.2!

Fonduri structurale
Crearea si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

 1. PROGRAMUL DE FINANTARE
  – Programul Operational Regional 2014-2020 – Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii.
  – TERMEN DE DEPUNERE: N/A (urmeaza sa fie anuntat)
 2. VALOAREA MAXIMA NERAMBURSABILA
  – Valoarea maxima nerambursabila – 5.000.000 euro;
  – Valoarea minima nerambursabila – 1.000.000 euro.
 3. TIPURI DE PROIECTE
 • Investitii initiale in vederea Crearii unei noi unitati de productie/prestare servicii. De regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect.
 • Investitii initiale in vederea Extinderii capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie. Extinderea capacitatii de productie/prestare servicii presupune mentinerea sortimentatiei si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a investitiei.
 • Investitii initiale in vederea Diversificarii productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate.
 1. CHELTUIELI ELIGIBILE
 2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  1.1. Amenajarea terenului– include cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.

1.2. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – include cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi.

 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – include cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
 2. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
  – Studii de teren – include cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie, raport privind impactul asupra mediului, daca este cazul, studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

– Obtinere avize, acorduri, autorizatii – include cheltuielile pentru:

 • obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
 • obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare;
 • obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
 • obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
 • intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara;
 • obtinerea acordului de mediu;
 • obtinerea avizului P.S.I.;
 • alte avize, acorduri si autorizatii;
 • achizitionarea semnaturii electronice.

– Comisioane, cote si taxe – include cheltuielile pentru: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii, cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare.

– Proiectare si inginerie – include cheltuielile pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).
Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

– Consultanta – include cheltuielile pentru:

 • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului;
 • plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul.

– Asistenta tehnica – include cheltuielile pentru:

 • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
 • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
 1. Cheltuieli pentru investitia de baza
  4.1. Constructii si instalatii– include cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii, respective cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

4.2. Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – include cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora:

 • Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
 • Cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar.

4.3. Active necorporale – include cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

 1. Alte cheltuieli
  5.1. Organizare de santier(conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice):
  – Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
  – Cheltuieli conexe organizarii de santier

5.2. Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. 4. ”Cheltuieli pentru investitia de baza”, punctul 4.1. ”Constructii si instalatii” Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la modificarile contractuale aparute in timpul executiei.

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila si nerecuperabila, aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

 1. CHELTUIELI NEELIGIBILE
 • cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 • achizitionarea de terenuri si/sau constructii;
 • costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere;
 • costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie) costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
 • contributia in natura;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 • cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate in care se doreste realizarea investitiei propuse prin proiect, cu exceptia Clasei 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”;
 • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a proiectului tehnic;
 • cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului;
 • cheltuieli cu activitatea de audit financiar;
 • cheltuielile efectuate inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica” de mai sus.
 1. SOLICITANTI ELIGIBILI
 • Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile sau in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.In sensul acestui apel, ”intreprinderea din mediul urban/rural” se refera la intreprinderea care propune o investitie (intr-unul din domeniile eligibile in acest apel) in mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • Solicitantul nu se afla in situatia de dificultate.
 1. RATA DE COFINANTARE
  Contributia beneficiarului este conform regiunii unde se va implementa proiectul, respectiv:
  Prin exceptie, contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile aferente serviciilor de proiectare si asistenta tehnica este de 50%, indiferent de categoria IMM in care se incadreaza solicitantului ori regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. Exceptia nu se aplica proiectelor implementate in regiunea de dezvoltare Vest, de catre intreprinderi mijlocii, caz in care contributia programului, inclusiv la cheltuielile cu proiectarea si asistenta tehnica, este de maximum 55%.

8. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare este de maximum 12 luni si nu depaseste data de 31.12.2023.

 1. EVALUARE
  Cererile de finantare sunt verificate si evaluate in odinea depunerii. Cererile de finantare conforme si eligibile care obtin, in urma evaluarii, cel putin 75 de puncte, intra in etapa de precontractare. Cererile de finantare conforme si eligibile care obtin, in urma evaluarii, intre 50 si 74 de puncte, vor fi pastrate in lista de rezerva, contractarea acestora va depinde de masura in care sunt disponibile resurse financiare. Cererile de finantare care obtin mai putin de 50 de puncte sunt respinse.
Criteriu/ SubcriteriuPunctaj
1.Contributia proiectului la realizarea obiectivului prioritatii de investitie53
1.1. Domeniul de activitate (clasa Caen) in care se realizeaza investitia (in conformitate cu Anexa 2 “ Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)15
a.      Este cuprins intr-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 3315
b.      Este cuprins intr-una din celelalte diviziuni de cat cele de la pct. a .10
1.2. Previzionarea economico-financiara ca urmare a implementarii proiectului, la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei21
1.2.1 Rata solvabilitatii generale (Active totale/ Datorii totale)7
>=47
>=3 si  <44
>=2 si  <32
<20
1.2.2. Rata rentabilitatii financiare  – ROE (Rezultatul net/ Capitaluri Proprii)7
>=7%7
>=6% si  <7%4
>=5% si  <6%2
<5%0
1.2.3. Rata de crestere a profitului din exploatare (inregistrat la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar complet, dupa implementarea investitiei, fata de anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare)7
>=20%7
>=10% si  <20%4
>=0% si  < 10%2
<0%0
1.3 Experienta  solicitantului  in domeniul  vizat de investitie (la  nivel  de diviziune CAEN, in functie de data  autorizarii  activitatii  la  Registrul  Comertului)17
>=7 ani17
>= 5 ani si <7ani10
>=2 ani si  <5 ani5
<2 ani0
2.Capacitatea financiara si operationala a solicitantului12
2.1 Capacitatea  economico-financiara  a  solicitantului, in exercitiul  financiar anterior depunerii cererii de finantare12
2.1.1.   Rata  solvabilitatii  generale (Active totale/ Datorii  totale)9
>=29
>=1,5 si  <26
>=1 si  <1,53
<10
2.1.2.   Rata  rentabilitatii  financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri  proprii)9
>=5%9
>=3% si  <5%6
>=1% si  <3%3
<1%0
2.1.3.   Rata  de crestere a  profitului  din exploatare (inregistrat in N fata  de N-1, unde N este anul  fiscal  anterior depunerii  cererii  de finantare)8
>=20%8
>=10% si  <20%5
>=0% si  10%3
<0%0
3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.                     15
3.1 Investitia  include masuri  de imbunatatire a  calitatii  mediului  inconjurator si  de crestere a eficientei  energetice:9
a.      Utilizarea surselor regenerabile de energie.3
b.      Retehnologizarea/achizitionarea  echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului  in spatiile de productie). Optimizarea  functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice.3
c.       Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor.3
3.2 Investitia  include masuri  de asigurare a  egalitatii  de sanse si  tratament:6
a.      Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitati.3
b.      Angajarea  de persoane din categorii  defavorizate.3
4. Concentrarea strategica a investitiilor             6
a.      Societatea  propune un proiect in baza  unei  Strategii  de Dezvoltare Locala selectate in cadrul axei prioritare 7 POR.2
b.      Proiectul  se incadreaza  intr-o strategie integrata  de dezvoltare urbana  (SUD) finantabila in cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbana.2
c.       Societatea  propune un proiect in baza  unei  alte strategii  de dezvoltare locala/ nationala.2
TOTAL 100