Această investiție are ca obiect digitalizarea productiei si distributiei de filme din România.

Denumirea apel: „Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice‟

COD APEL: PNRR/2024/C11/MC/I.7

Tipul de apel

 • Apelul lansat este este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor și cu termene succesive de evaluare și selecţie;
 • Pe baza punctajului obținut, proiectele care au minimum 25 de puncte vor fi ierarhizate descrescător în cadrul unui Clasament provizoriu constituit în limita bugetului alocat apelului;

Calendarul estimativ al prezentului apel

 1. Etapa de depunere: 24 aprilie 2024 (08:30) – 24 mai 2024 (17:00);
 2. Procesul de evaluare și selecție: 24 aprilie 2024 – 24 septembrie 2024;
 3. Etapa de implementare: maximum 6 luni de la semnarea contractului de finanțare;

Bugetul proiectului

 • Bugetul total al apelului este de 5 milioane EURO, respectiv  24.841.500  lei, calculat la cursul de schimb  InforEuro din luna martie 2024 (1 Euro = 4,9683 lei);
 • Intensitatea ajutorului de minimis este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Valoarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăși 100.000 Euro pentru fiecare solicitant;
 • Suma totală a ajutoarelor de minimis acordate pe parcursul unei perioade de 3 ani, cumulată cu ajutorul de minimis care se va acorda în baza Schemei de ajutor de minimis, nu trebuie să depășească valoarea de 300.000 de euro/întreprindere/întreprindere unică.

Activitățile eligibile

 • Dezvoltarea capacităților de editare/ post producție pentru produsele digitale;
 • Crearea de microplatforme VoD (video on demand);
 • Marketing;
 • Managementul proiectului;
 • Digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
 • Dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual;
 • Formarea personalului pentru dobândirea competențelor digitale;
 • Producția și distribuția de conținut digital;

Proiectul depus trebuie să conțină următoarele 3 activități obligatorii:

 1. Managementul proiectului,
 2. Dezvoltarea și distribuția de conținut digital,
 3. Formarea personalului pentru dobândirea competențelor digitale în post-producție și editare pentru produse digitale.

Solicitanții eligibili

 • IMM-uri (inclusiv Microintreprinderi);
 • Întreprinderi mari;
 • Organizații neguvernamentale;

Condiții de eligibilitate

 1. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanțe naționale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis;
 2. La data depunerii dosarului de finanțare nu se află în stare de: insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 3. Au în obiectul de activitate unul dintre următoarele coduri CAEN: 
  • CAEN 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
  • CAEN 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune.(Având statut de asociație/fundație, au scopul și/sau obiectivele în sectorul de producție sau distribuție de film, conform documentelor statutare reflectate în extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.)
 4. Valoarea cumulată a veniturilor realizate din activități economice/cifrei de afaceri (În cazul solicitanților de tip asociație/fundație) în perioada 2020-2022, reprezintă cel puțin 15% din valoarea totală a proiectului propus.
 5. La momentul depunerii dosarului de finanțare sunt active, respectiv nu figurează cu status inactiv în Registrul Contribuabililor Inactivi, publicat de ANAF și/sau nu au activitatea suspendată conform evidențelor ONRC.
 6. Au finalizat producția sau distribuirea cel puțin a unui film care a fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte:
 • În cazul 1.Producătorilor de film, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  Filmul trebuie să fi fost realizat în nume propriu. Calitatea de producător a solicitantului trebuie probată prin: contract între producător și autor sau între producător și distribuitor/ difuzor/ coproducție/ exploatant sau, după caz, certificat de clasificare a filmului emis de Centrul Național al Cinematografiei.
  !Nu constituie dovezi ale calităţii de producător/producției filmului: contractele pentru prestarea de servicii sau realizarea de producție executivă.
  Filmul trebuie să fi fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani față de data lansării apelului de proiecte.
  !Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebui probată în mod indubitabil prin: link-uri funcționale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia, etc.), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc.
  Solicitantul de tip 1.societate trebuie să facă dovada autorizării, conform legii, la sediu/punct de lucru/terți, după caz, a Codului CAEN 5911, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii producției filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare.
  Solicitantul de tip 2.asociație/fundație trebuie să facă dovada că are scopul și/sau obiectivele în sectorul  producției de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii producției filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare.
  -Solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Cinematografiei cel târziu la momentul semnării contractului de finanțare.
 • În cazul 2.Distribuitorilor de film este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
  Solicitantul trebuie să fie înscris în Registrul Cinematografiei atât la momentul depunerii dosarului de finanțare, cât și la momentul distribuirii filmului/filmelor prezentate în cererea de finanțare.
  Calitatea de distribuitor a solicitantului, respectiv distribuirea filmului de către solicitant se probează cu documente justificative (contracte între distribuitor și producător, contracte între distribuitor și exploatant/difuzor). Punerea la dispoziţia publicului a filmului trebui probată în mod indubitabil prin: link-uri funcționale către/pentru filmul produs, capturi de ecran de pe generic, descrierea de pe site-uri de specialitate (IMDB, Cinemagia etc), articole și comunicate de presă, afișe, cronici și recenzii etc.
  -Filmul/filmele trebuie să fi fost distribuit/e de solicitant în ultimii 6 ani față de data lansării apelului de proiecte.
  -Solicitantul de tip 1.societate trebuie să facă dovada autorizării, la sediu/punct de lucru/terți, după caz, a Codului CAEN 5913 pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii distribuirii filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare.
  -Solicitantul de tip 2.asociație/fundație trebuie să facă dovada, conform documentelor statutare, că are scopul și/sau obiectivele în sectorul  distribuției de film, atât pentru întreaga perioadă cuprinsă între data inițierii distribuirii filmului/filmelor și data depunerii dosarului de finanțare în cadrul prezentului apel, cât și la data încheierii contractului de finanțare.
  -Proiectele în parteneriat NU sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli aferente managementului de proiect:
  -Cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale)
  Eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor directe eligibile;
 • Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect;
 • Cheltuieli cu deplasarea, în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 • Cheltuieli cu servicii, inclusiv cheltuielile aferente cursurilor de formare;
 • Cheltuieli legate de achiziția de materiale consumabile și obiecte de inventar.
  -Se va avea în vedere că obiectele de inventar sunt bunuri al căror pret unitar este mai mic de 2.500 de lei inclusiv TVA pentru neplătitorii de TVA și mai mic de  2.500 de lei fără TVA pentru plătitorii de TVA.
 • Cheltuieli cu achiziția de active corporale și necorporale;
 • Cheltuieli indirecte, care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, etc.
  -Cheltuielile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe.
  Maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile.
 • TVA este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera;

Cheltuieli Neeligibile

 • Orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
 • Cheltuieli cu servicii de consultanță aferente întocmirii dosarului de finanțare;
 • Echipamentelor second-hand;
 • TVA recuperabil;

!Pentru a fi eligibil, proiectul depus trebuie să conducă, prin activitățile incluse, la atingerea cumulativă a 2 INDICATORI OBLIGATORII:

 • „Număr de angajați cu competențe digitale dobândite în post-producție și editare pentru produse digitale‟ – valoare țintă minimă acceptată: 1;
 • „Conținut digital dezvoltat și distribuit‟ – valoare țintă minimă acceptată: 1;

Lista de documente

 1. Certificat Constator (nu mai vechi de 30 de zile, emis de ONRC în scopul accesării de fonduri europene, cu istoric pe sedii și activități autorizate);
 2. Bilant 2020-2021-2022;
 3. Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, nu mai vechi de 30 de zile și documentele de organizare și înființare, actualizate – pentru categoriile de persoane juridice de tip Asociație/Fundație.
 4. Situațiile financiare anuale înregistrate la ANAF după caz, care conțin informații privind cifra de afaceri (pentru solicitanții de tip Societate) sau suma veniturilor din activități economice (pentru solicitanții de tip Asociație/Fundație), pentru perioada 2020-2022.
 5. Dovada de finalizarea producției sau distribuirea cel puțin a unui film care a fost pus la dispoziția publicului în ultimii 6 ani anteriori datei lansării prezentului apel de proiecte (Va rugam sa ne indicati toate filmele realizate in ultimii 6 ani si toate documentele justificativ):
  – 1.Calitatea de producător a solicitantului trebuie probată prin: contract între producător și autor sau între producător și distribuitor/ difuzor/ coproducție/ exploatant sau, după caz, certificat de clasificare a filmului emis de Centrul Național al Cinematografiei.
  2.Calitatea de distribuitor a solicitantului, respectiv distribuirea filmului de către solicitant se probează prin: contract între distribuitor și producător, contracte între distribuitor și exploatant/difuzor)
 6. Pentru Solicitant de tip 1.Producator de film:
  Certificat de înscriere în Registrul Cinematografiei sau Cererea pentru înscrierea în Registrul cinematografiei înregistrată la Centrul Național al Cinematografiei;
  Pentru Solicitant de tip 2.Distribuitor de film:
  -Certificat de înscriere în Registrul Cinematografiei;
Digitalizarea productiei si distributiei
author avatar
Fonduri nerambursabile