FM producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum „Tip A / B”

0
52

Obiectivul principal este producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei .

Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în lei a sumei de 525.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare.

Solicitanti eligibili:
• Pentru Proiectele de tip A:
Societăţile ( microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, inclusiv întreprinderi nou înființate ) /regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România.
La momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare,activitatea privind producerea de energie electrică.

• Pentru Proiectele de tip B:
Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.).
Pentru proiectele de tip B, se derulează apel de proiecte în temeiul principiului ”primul venit, primul servit”, grantul acoperind 100% din cheltuielile eligibile.

Activitati finantabile:
Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro,geotermală, biomasă sau biogaz.
Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Conditii de eligibilitate solicitant:

  1. Sunt legal constituiţi, respectiv societăți/regii autonome pentru proiectele de tip A sau Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativteritorială/ unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele de tip B), după caz.
  2. Sunt înregistrați la ONRC din România, numai pentru proiectele de tip A.
  3. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică (probat prin certificat constatator ONRC la momentul contractarii cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica pentru poriectele de tip A; sau declaratia privind scopul producerii de energie electrica pentru proiecte de tip B).
  4. Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/ întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate/regii autonome pentru proiectele de tip A, respectiv Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativteritorială/ unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele de tip B.

Studiul de fezabilitate:
Solicitanții finanțării trebuie să aibă în vedere ca Studiul de fezabilitate și alte documente justificative să cuprindă următoarele cerințe tehnice minime care trebuie îndeplinite de echipamentele incluse în proiecte, în funcție de specificul proiectului (eolian/ solar/ hidro/ geotermal/ biomas/ biogaz):

1.Pentru panouri fotovoltaice:
a. Eficiența panourilor trebuie să fie:
> 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;
> 18% pentru panouri policristaline din siliciu;
> 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente.

b. Condiții standard de testare (STC):
radiație solară 1000 W/m2;
masa aerului AM 1,5;
temperatura celulei 25°C.

2.Invertoare:
Eficiență europeană: > 97%.

3.Turbine eoliene:
Să respecte IEC/SR EN 61400
Clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din zona instalării.

4.Centrale pe biomasă sau biogaz:
Să folosească, ca sursă de energie primară/combustibil, resturi generate de activități agricole, vegetale și/sau animale.

5.Centrale hidroelectrice:
Să nu fie instalate pe cursuri de apă situate în zone protejate.
Să fie dimensionate în așa fel încât să poată da funcționa la puterea instalată netă indiferent de modificarea debitului de apă, pentru a putea asigura servicii de sistem și pentru a evita provocarea de dezechilibre negative.

Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două opțiuni tehnice.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE FONDUL DE MODERNIZARE ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

FM Tip AB sursa regenerabila pentru autoconsum

Ai nevoie de un consultant pentru programul de Producere a energiei regenerabile?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: