Apelul de proiecte este organizat in cadrul axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, prioritatea de investitii 8.1. –  Investitiile in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale, operatiunea 8.3.C Grup vulnerabil copii.

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale, publici si privati, care detin centre de plasament ce urmeaza sa fie inchise.

Acestia pot aplica singuri sau in parteneriat cu alte entitati din urmatoarele categorii:

 • Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea UAT si care desfasoara activitati in domeniul social
 • Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale: asociatii, fundatii, unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maxima eligibila este de 1.000.000 euro.

Regiuni eligibile in cadrul apelului POR 8.3C Grup vulnerabil copii din cadrul Programului Operational Regional:

Proiectele se pot depune in toate regiunile de dezvoltare in care exista centre de plasament care functioneaza in spatii care nu acopera necesitatile esentiale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena cu exceptia regiunii de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov si zona ITI Delta Dunarii.

Investitii eligibile:

 • construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru centrele de zi pentru copii;
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea caselor de tip familial pentru copii;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile si transformarea lor in centre de zi pentru copii;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea unor imobile si transformarea lor in case de tip familial pentru copii;
 • asigurarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice (inclusiv bransarea la utilitati) pentru centrele de zi pentru copii si pentru casele de tip familial pentru copii;
 • crearea/modernizarea/adaptarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati;

OBS!!! Sunt neeligibile proiectele care implica numai realizarea de constructii provizorii;

si/sau  numai lucrari care nu se supun autorizarii si/sau  numai dotarea

Eligibilitatea cheltuielilor:

Cheltuieli eligibile  in cadrul apelului POR 8.3C Grup vulnerabil copii din cadrul Programului Operational Regional:

 • Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, drumuri de acces, care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
 • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
 • Studii de teren;
 • Obtinere de avize, acorduri si autorizatii (certificat de urbanism, autorizatie de constructie, obtinerea de avize si acorduri pentru racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie etc.;
 • Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa;
 • Proiectare si ingineri ( studii de fezabilitate/DALII, proiect tehnic, etc.;
 • Consultanta;
 • Asistenta tehnica;
 • Cheltuieli pentru constructii si instalatii;
 • Dotari;
 • Active necorporale;
 • Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
 • Cheltuieli conexe organizarii de santier;
 • Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe.

Pentru  mai multe detalii despre programele nerambursabile, nu ezitati sa ne contactati la numarul de telefon 0732077575 sau adresa de email office@ariaunited.com