INVESTALIM 2023-2026

0
76

Programul INVESTALIM va fi derulat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Bugetul maxim al Programului INVESTALIM 2023-2026 este de 2,9 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, astfel:

 • Bugetul mediu anual al schemei este de 745,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,99 milioane euro;
 • În cadrul Programului, AFIR emite acorduri de finanțare pana la data de 31 decembrie 2026, iar plățile se efectuează pana la 31 decembrie 2031.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 140.

CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI:

  • Beneficiarii sunt operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990;
  • Realizează o investiţie iniţială în România;
  • Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  • Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
  • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
  • Pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
  • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate si au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
  • Pentru asigurarea contribuției proprii, beneficiarii pot contracta finanțări de la instituții de credit;
 • Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza Programului, dacă îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
  • Au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minim 100 mii lei;
  • Nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere;

COSTURI ELIGIBILE:

 • Să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 500.000 lei;
 • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
 • Trebuie să fie amortizabile;
 • Trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul;
 • Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale;
 • Pentru IMM-uri, costurile activelor necorporale sunt eligibile 100%;
 • Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale;
 • Să îndeplinească indicatori cantitativi şi calitativi stabiliți;
 • Să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi încă 5 ani de la data finalizării acesteia (3 ani în cazul IMM-urilor). Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă de 5 ani.;
 • Să fie considerate investiţii iniţiale – investiţie în active corporale şi necorporale înseamnă una dintre următoarele:
  – Înfiinţarea unei noi unităţi;
  – Extinderea capacităţii unei unităţi existente;
  – Diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiţia în unitate;
  – O achiziţionare de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată.

Simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială. Prin urmare, o investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială;

Beneficiarii ajutorului de stat în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

 • Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri şi pentru achiziţionarea unei unităţi;

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi luate în considerare în următoarele situaţii:

 • În cazul terenurilor şi clădirilor, contractul de închiriere trebuie să continue cel puţin timp de cinci ani de la data preconizată de finalizare a investiţiei pentru întreprinderile mari şi cel puţin timp de trei ani în cazul IMM-urilor;

În cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul trebuie să fie unul de leasing financiar şi trebuie să conţină obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul la data la care expiră contractul.

Schema de ajutor de stat prevăzută se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ. Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea lucrărilor.

În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

Prin această schemă vor fi construite unități de procesare în următoarele domenii:

 • Prelucrarea și conservarea cărnii;
 • Industria peștelui;
 • Industria cartofilor;
 • Domeniul sucurilor din fructe și legume;
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
 • Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
 • Fabricarea produselor de morărit;
 • Fabricarea pâinii;
 • Fabricarea zahărului;
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă și a animalelor de companie;

Coduri CAEN eligible:

 1. 1011 – Prelucrarea si conservarea cărnii;
 2. 1012 – Prelucrarea si conservarea cârnii de pasare;
 3. 1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare);
 4. 1020 – Prelucrarea si conservarea peștelui, crustaceelor si moluștelor;
 5. 1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor;
 6. 1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume;
 7. 1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.;
 8. 1041 – Fabricarea uleiurilor si grăsimilor;
 9. 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor;
 10. 1061 – Fabricarea produselor de morărit;
 11. 1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie;
 12. 1081 – Fabricarea zaharului;

Ai nevoie de un consultant pentru programul de INVESTALIM 2023-2026?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: