POC 4.1.1 Investiții în activități productive

0
421
POC 4.1.1 Publicare ghid final

POC 4.1.1
Investiții în activități productive
Finanțare nerambursabilă de până la 1.000.000 €

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management pentru Programul Operațional Competitivitate, a publicat Ghidul aferent acțiunii POC 4.1.1. „Investiții în activități productive”, versiunea consolidată în urma consultării publice.

Descarca: POC: Ghidul consolidat aferent acțiunii 4.1.1. „Investiții în activități productive”

VERIFICA CE SUMA POATE OBTINE FIRMA TA:

  Aplica pentru POC 4.1.1 Investitii in Activitati Productive si acceseaza grantul de investitii de maxim 5 ori valoarea CA pe care ai inregistrat-o in 2019, pornind de la o valoare minima de 50.000 euro si putand atinge maxim 1 milion de euro.

  POC 4.1.1 – Eligibilitatea solicitantului și tipuri de cheltuieli

  Conditii: punctaj > 70 puncte

  • Maxim 40 puncte – scaderea ciferi de afaceri in 2020 comparativ cu 2019
  • Maxim 40 puncte – proiectul contribuie la obiectivele de mediu
  • 5 puncte – Investitia este realizata pe codul CAEN aferent soldului negativ al balantei comerciale
  • 5 puncte – Proiectul propune un produs / proces inovativ
  • Maxim 10 puncte – Cresterea productivitatii muncii cu min. 10% in anul 3 de sustenabilitate

  ATENTIE: Primul criteriu de departajare, scaderea cifrei de afaceri, este unul esential. Proiectele vor fi acordate in primul rand in baza acestui criteriu, urmand ca restul proiectelor sa fie departajate in functie de restul criteriilor prezentate.

  Tipuri de activități eligibile POC 4.1.1

  • Modernizarea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

  Grup țintă – Actiunea 4.1.1

  Grupul țintă este format din IMM-urile afectate de pandemia COVID-19

  SOLICITA CONSULTANTA POC 4.1.1 :

   Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte POC 4.1.1

   Bugetul total alocat este echivalentul în lei a sumei de  358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro FEDR şi  58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

   Valoarea maximă a ajutorului de stat

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

   Durata de implementare a proiectelor prin POC 4.1.1

   Implementarea proiectului nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2023.

   Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM-urile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de stat Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive.

   Totodată, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor:

   • Solicitantul:
   • nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
   • nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
   • nu este întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
   • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități;
   • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională (se verifică pe baza cazierului judiciar, în etapa de contractare a proiectului);
   • Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

   Dreptul de proprietate asupra spațiului – Actiunea 4.1.1

   Dacă proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Prin noțiunea de clădire se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).

   • În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune trebuie sã se  dovedeasca dreptul de a face investiții asupra clãdirilor aflate în concesiune. Valabilitatea contractului de Concesiune trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare;
   • Contractul de închiriere, trebuie să aibă o valabilitate de minimum 5 ani  de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a face investiții asupra clădirilor închiriate (numai în cazul lucrărilor de modernizare) .

   În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și servituți. Mai mult, acesta trebuie să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară.

   Intra in contact cu un consultant POC 4.1.1 – Investitii in activitati productive

    Beneficiarii POC 4.1.1 sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:

    • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
    • Clasa F – Construcții;
    • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
    • Clasa H – Transport și depozitare;
    • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
    • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
    • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
    • Clasa P– Învățământ;
    • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
    • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
    • Clasa S – Alte activități de servicii.

    Cheltuieli eligible POC 4.1.1 :

    • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
    • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
    • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
    • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
    • Comisioane, cote si taxe
    • Proiectare şi inginerie
    • Consultanţă
    • Asistenţă tehnică
    • Cheltuieli pentru investiţia de bază
    • Active necorporale

    Pentru a afla daca compania dumneavoastra este eligibila si cati bani poate solicita in baza programului de finantare POC 4.1.1, completati formularul de mai jos:

     Vrei Sa Accesezi Masura 4.1.1 POC ?
     Inscrie-te in formular si un consultant in POC 4.1.1 te va contacta pentru verificarea GRATUITA a eligibilitatii: