Start-up Nation – Romania 2022

0
1981

Start-up Nation – Romania 2022
Program pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii

Obiectiv program Start-up Nation Romania 2022 :

Stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, crearea de noi locuri de muncă.

Regiuni in care se aplica:

Intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare

Criterii de finantare în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 1. a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului:
  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
 1. b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului:
  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Durata valabilitate schema ajutor de minimis:

Până la 31 decembrie 2027, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

INTRA IN CONTACT CU UN CONSULTANT START-UP NATION ROMANIA 2022

  Beneficiarii Start-up Nation Romania 2022 :

  Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1), criterii de eligibilitate din cadrul propunerii de procedura: descarca aici

  Procent co-finantare/aport propriu:

  5%, 10% sau 15%, fiind un criteriu care impactaza punctajul obtinut

  Elemente care iti cresc sansele de obtinere a finantarii / te ajuta sa te departajezi:

  • daca asiguri un procent de co-finantare mai mare (ideal 15%)
  • daca ai o pondere de peste 60% a investitiei in echipamente tehnologice
  • daca faci investitii de protectie a mediului
  • daca cel putin un asociat al firmei a urmat cursuri de calificare in antreprenoriat sau in competente digitale
  • daca proiectul se bazeaza pe o cercetare stiintifica sau pe un brevet de inventie (existent, in curs de obtinere) sau daca produsul/serviciile reprezinta rezultatul unei cercetari stiintifice
  • daca proiectul prezinta o componenta de dezvoltare durabila
  • daca asociatii/actionarii nu au mai avut calitatea de asociati/actionari in alta intreprindere pana la momentul infiintarii societatii cu care aplica

   Nota: Vezi detalii complete in grila de la finalul articolului!

  Categorii de cheltuieli eligibile prin Start-up Nation Romania 2022 :

  • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)
  • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț.
  • Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.
  • În categoria spații mobile de lucru / producţie / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producţie / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR
  • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
  • Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
  • Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
  • În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
  • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
  • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 1 loc de muncă;
  • Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea a minim 2 locuri de muncă
  • Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.
  • Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize[1], etichetare ecologică;
  • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană;
  • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
  • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
  • Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
   -una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
   -una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).
  • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

  4.3.2 (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

  • Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

  4.3.3 Activele corporale achiziționate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.

  • se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană

  INTRA IN CONTACT CU UN CONSULTANT START-UP NATION ROMANIA 2022

   Aspecte de interes:

   • Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății cererii de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare;
   • Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă;
   • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse;
   • Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027;
   • O întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiași sesiuni de program calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului

   Nu beneficiază de prevederile Programului Start-up Nation Romania 2022 societățile cu activitate de:

   • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
   • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:
    • activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000[2]:
      • 031 Pescuitul
      • 032 Acvacultura
    • activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
   • activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

   Nota: Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

   • activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
   • ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    • ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2):
     • 051 – Extracţia cărbunelui superior
     • 052 – Extracţia cărbunelui inferior
     • 061 – Extracţia petrolului brut
     • 062 – Extracţia gazelor naturale
     • 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
     • 0892 – Extracţia turbei
     • 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
     • 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
    • (1) Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau  contra cost.
    • (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
    • (3) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă
    • (4)  Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
    • (5) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul programului operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;
    • (6) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a minim 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestuia pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis. Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finantare și data plății cererii de plată/rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă.
    • (7) Nu sunt eligibile în cadrul programului : – societățile ai căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale programului Start –Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN.

   INTRA IN CONTACT CU UN CONSULTANT START-UP NATION ROMANIA 2022

    Start-up Nation Romania 2022

    Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri

    CriteriiPunctaj
    Domeniul de activitate
    A

     

    1Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC120
    2Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC115
    3Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț10
    Valoarea aportului propriu
    B

     

    1Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
    2Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului15
    3Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10
    Criterii aferente investiţiei
    C

     

    1Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;20
    2Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
    3Ponderea investițiilor în echipamente tehnilogice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
    Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*
    D1Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*10
    2Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0
    Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
    E1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului.5
    2asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială pînă la momentul decontului.0
    Criterii aferente cursurilor de competențe digitale**
    F1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.5
    2Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.0
    Criterii aferente debutului în afaceri
    G1Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.10
    2Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.0
    HCriterii aferente componentei de inovare a proiectului***
    1Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.10
    2Planul de afaceri NU este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii NU sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.0

     

    INTRA IN CONTACT CU UN CONSULTANT START-UP NATION ROMANIA 2022

     Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
     Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
     Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:
     Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala:
     – punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
     – punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
     – punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
     – punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
     – punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
     – punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
     – punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (sectiunea H din criteriile de evaluare);
     – valoarea exactă a procentului aferent investitiei in echipamente;
     – data şi ora înscrierii în program.

     * Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului;

     ** Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronicela nivel elementar, utilizarea rețelor sociale profesionale la nivel elementar,utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii)

     ***În cazul documentației depuse în vederea obținerii unui brevet de invenție, aplicantul este obligat să prezinte acest document agenției de care aparține la momentul eliberării acestuia de către OSIM sau de către alte instituții abilitate să breveteze.

     [1] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

     [2] Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură

     INTRA IN CONTACT CU UN CONSULTANT START-UP NATION ROMANIA 2022