Finantari nerambursabile in valoare de 60.000.000 prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020-Axa Prioritara 6 -Educatie si competente”, Obiectivul specific 6.12 Cresterea nivelului de calificare al angajatilor prin programe de formare continua avand in vedere carentele de pe piata muncii.

Prin Programul nerambursabil POCU axa 6.12 se doreste cresterea participarii adultilor cu un nivel scazut de calificare si a persoanelor cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, la programele de formare profesionala continua.

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE: 31.12.2019 ora 16:00

CINE POATE ACCESA PROGRAMUL POCU 6.12?

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte solicitantii eligibili sunt:

 • Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
 • Organizatii sindicale;
 • Organizatii patronale;
 • Asociatii profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/certificare a invatarii anterioare;
 • Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
 • Furnizori de servicii de consiliere si orientare profesionala/ pentru cariera;
 • Camere de comert, industrie si agricultura;
 • ONG-uri.

Solicitantii mai sus mentionati pot depune proiecte individuale sau in parteneriat cu alte entitati din lista de solicitanti eligibili.

Pentru solicitanti si/sau parteneri din cadrul proiectului, este obligatoriu sa fie atasate la cererea de finantare autorizatiile/acreditarile in functie de activitatile pe care acestia le vor implementa in cadrul proiectului, autorizatii/acreditari valabile la data depunerii cererii de finantare.

BUGETUL:
Valoarea totala a apelului de proiecte este de 60.000.000 euro.
Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 1.000.000 euro nerambursabili.

Procent finantare:
100% pentru ONG-uri;
95% pentru beneficiari privati;
98% institutii publice.

REGIUNI VIZATE:

In cadrul acestui apel sunt eligibile exclusiv regiunile mai putin dezvoltate respectiv: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia. De la finantare este exceptata regiunea Bucuresti-Ilfov.

GRUP TINTA ELIGIBIL IN CADRUL POCU 6.12:
Minimum 500 de persoane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:

 • au domiciliul/resedinta in una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate;
 • sunt angajati, inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale;
 • au implinit 25 ani si sunt sub 65 de ani;

Se acorda punctaj suplimentar, conform Grilei de evaluare si selectie pentru proiectele care vizeaza un grup tinta in componenta caruia minimum 30% sunt persoane care se regasesc in cel putin una din categoriile de mai jos:

 • persoane cu nivel scazut de calificare;
 • persoane din mediul rural;
 • persoane cu varsta peste 40 de ani.

Se acorda un punctaj suplimentar in functie de numarul total al persoanelor din grupul tinta:

 • intre 501 – 550 persoane – 1 p.
 • intre 551 – 600 persoane – 2 p.
 • intre 601 – 650 persoane – 3 p.
 • peste 650 persoane – 4 p.

ACTIVITATI ELIGIBILE PRIN PROGRAMUL POCU 6.12:

 • Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul tinta vizat pentru incurajarea participarii la programele de formare profesionala continua (FPC), inclusiv in legatura directa cu sustinerea proceselor de validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitati pentru locuri de munca;– activitate relevanta si obligatorie;
 • Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza imbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale; – activitate relevanta si obligatorie

Se are in vedere organizarea si derularea de programe de formare atat ANC (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare), in conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 cat si/sau cursuri informale si/sau activitati de tip “workshop”, “seminarii”, “conferinte”, “prelegeri”, “evenimente de informare”, si alte tipuri de cursuri relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Se pot organiza cursuri in domeniile de competente cheie (de baza), ca de exemplu: Comunicare in limba materna, Comunicare in limbi straine, Competente de baza in matematica, Stiinta si Tehnologie, Competente digitale, Competente sociale si competente civice, Autonomia invatarii, Competente antreprenoriale, Competente de exprimare culturala.
Actiuni de evaluare, recunoastere si validare a rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale; – activitate relevanta;
Organizarea de campanii/actiuni de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC;-activitate suport;
Alte actiuni inovative pentru cresterea participarii la FPC si oferirea unui sprijin educational individualizat, inclusiv prin activitati de cooperare transnationala si transfer de bune practice; activitate suport;

CHELTUIELI ELIGIBILE:
A. Cheltuieli pentru implementarea activitatilor proiectului, cu exceptia implementarii cursurilor de calificare/ recalificare (nivel 2, 3 si 4):

 • Cheltuieli salariale cu managementul de proiect;
 • Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului;
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale(manager de proiect, angajati si angajatori);
 • Onorarii/venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati;
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru personal si experti:cazare, diurna, transportul persoanelor, asigurari medicale aferente calatoriei,etc.;
 • Cheltuieli cu deplasarea pentru participantilor/grupul tinta: cazare, diurna, transportul persoanelor, asigurari medicale aferente calatoriei,etc.;
 • Cheltuieli pentru consultanta si expertiza, inclusiv pentru elaborare PMUD( (consultanta juridica necesara implementarii activitatilor proiectului, formare profesionala, consiliere profesionala, consultanta antreprenoriala, servicii medicale aferente grupului tinta in vederea participarii la programele de formare profesionala etc.);
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare;
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii/garantii bancare necesare pentru implementarea proiectului;
 • Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului;
 • Cheltuieli cu hrana pentru grupul tinta;
 • Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie (spatii, echipamente, vechicule, bunuri etc.);
 • Cheltuieli cu achizitia de echipamente (FEDR) cu exceptia constructiilor,
  terenurilor, achizitia imobilelor.
 • Cheltuieli indirecte conform art. 68 rata forfetara de maximum 15% din costurile directe eligibile cu personalul

B. Cheltuieli pentru implementarea cursurilor de calificare de nivel 2, 3 si 4:
Decontarea se realizeaza pe baza de costuri unitare, dupa cum urmeaza:
Cuificati ca urmare a participarii la curs * costul unitar (nivel 2, 3 sau 4)

 • Curs nivel 2 (360 ore) = 1.324 lei/participant
 •  Curs nivel 3 (720 ore) = 2.224 lei/participant
 •  Curs nivel 4 (1080 ore) = 4.101 lei/participant
 • Costul total al unui curs de calificare = Nr. cursanti cert
 • In baremele unitare de mai sus INTRA: salarii si contributii sociale lectori, materiale consumabile, materii prime, cheltuieli de tip FEDR si alte tipuri de cheltuieli necesare derularii modulelor de teorie si practica, inchiriere sali de curs, cheltuieli indirecte in valoare maxima de 15% din costul salarial total aferent lectorilor.
 • In baremele unitare de mai sus NU INTRA: costul managerului de proiect, transportul si hrana participantilor.

Cheltuieli indirecte: (maximum 15% din cheltuielile directe cu personalul):

 • Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect;
 • Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar;
 • Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate
  acestora (contributii angajati si angajatori);
 • Chirie sediu administrativ al proiectului;
 • Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor,
  sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu;
 • Utilitati;
 • Servicii de administrare a cladirilor;
 • Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport;
 • Amortizare active;
 • Conectare la retele informatice;
 • Arhivare documente;
 • Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie;
 • Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate;
 • Cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare;
 • Taxe notariale;
 • Abonamente la publicatii de specialitate;
 • Cheltuieli financiare si juridice (notariale);
 • Productia materialelor publicitare si de informare;
 • Tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;
 • Difuzarea materialelor publicitare si de informare;
 • Dezvoltare/adaptare pagini web;
 • Inchirierea de spatiu publicitar;
 • Alte activitati de informare si publicitate.

INDICATORI OBLIGATORII:

Indicatori de realizare:

 • Angajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competente) mimim 500 persoane, din care minim 30% persoane cu nivel scazut de calificare (se considera un nivel de calificare scazut maximum nivelul 3 de calificare); persoane din mediul rural defavorizat; persoane cu varsta peste 40 de ani;

Indicatori de rezultat imediat:

 • Persoane certificate ca urmare a sprijinului acordat – min. 80% din GT prin certificare se intelege orice diploma sau certificat acordat in urma unui process de invatare – fie ANC daca este un curs autorizat, fie certificare recunoscuta la nivel de angajator;
 • Persoane care isi gasesc un loc de munca ca urmare a sprijinului primit – min
  50% din GT (o valoare mai mare de 57,50% pentru punctaj maxim) – prin acest indicator se urmareste o imbunatatire a statutului angajatului in campul muncii prin schimbarea functiei corespunzatoare unei calificari mai avansate;
  Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de
  participant – min. 10% din GT

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 24 luni.

EVALUARE:
Evaluarea se va realiza de catre experti recunoscuti, conform grilei de evaluare care va urmarii indeplinirea obiectivului specific 6.12. Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

Grila poate fi descarcata aici:

Anexa 3 Criterii de evaluare si selectie 6.12