Fonduri nerambursabile de maxim 1,5 milioane de euro, prin programul PNDR submasura 4.2a, pentru persoane fizice autorizate, IMM-uri, societati cooperative si intreprinderi mari pentru investitii in produse din sectorul pomicol precum gemuri, sucuri naturale, vin, cidru, tuica, etc.

1. PROGRAMUL DE FINANTARE

Programul National de Dezvoltare Rurala submasura 4.2a „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” contribuie la Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, cresterea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producatori si a organizatiilor interprofesionale.

TERMEN DE DEPUNERE: 31 ianuarie 2020

2. VALOAREA MAXIMA NERAMBURSABILA: 1,5 MILIOANE EURO

3. TIPURI DE PROIECTE:
• Modernizarea si crearea de unitati de procesare si comercializare;
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
• Cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
• Imbunatatirea controlului intern al calitatii;
• Cresterea numarului de locuri de munca;
• Scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

Investitiile destinate obtinerii bauturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se incadreaza in categoria microintreprinderilor precum si grupurilor de producatori si cooperativelor.
Bauturi alcoolice eligibile: Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacaze etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.
OBS! Nu este permis ca materia prima colectata din flora spontana sa fie folosita in vederea procesarii. De exemplu: afinele, murele, coacazele, nucile, alunele, etc., recoltate din paduri de amestec (ce nu pot fi incadrate in categoria produselor agricole propriu-zise).

4. CHELTUIELI ELIGIBILE
• Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol;
• Constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic: colectare-depozitare (materie prima/produse) -sortare-conditionare-procesare comercializare;
• Infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor, sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusa prin proiect etc;
• Unitati mobile de procesare;
• Spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.;
• Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie;
• Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie;
• Imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare;
• Activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitati);
• Lesing financiar;
• Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
• Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
• Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului;
• Infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
• Etichetarea (crearea conceptului);
• Creare/achizitionare/inregistrare marca inregistrata/brand.

Prin program sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:

• Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare);
• Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);
• Remorci si semiremorci izoterme cu si fara agregate de frig sau de control al temperaturii;
• Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
• Rulote si autorulote alimentare.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

• Achizitia de cladiri;
• Constructia si modernizarea locuintei si sediilor sociale;
• Producerea de biocombustibili si peleti;
• Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
• Achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
• Investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
• Cheltuieli cu achizitia de cap tractor;
• Spatiile ce deservesc activitatea generala: birouri administrative, sali de sedinte, sali de protocol, spatii de cazare etc.);
• Investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP cu exceptia celor destinate colectarii, depozitarii, conditionarii si procesarii, produselor care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara si celor destinate produselor care rezulta din culturi mixte proprii.

6. SOLICITANTI ELIGIBILI
• Persoana fizica autorizata;
• Intreprinderi individuale;
• Intreprinderi familiale;
• Societate in nume colectiv – SNC;
• Societate in comandita simpla – SCS;
• Societate pe actiuni – SA;
• Societate in comandita pe actiuni – SCA;
• Societate cu raspundere limitata – SRL;
• Cooperative agricole;
• Societati cooperative;
• Grupuri de producatori.

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele:
• sa desfasoare activitati economice ca: persoana fizica autorizata, intreprindere individuala/intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
• sa actioneze in nume propriu;
• sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.

OBS! Urmatoarele categorii de solicitanti/beneficiari pot depune proiecte aferente masurilor/ submasurilor de investitii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea urmatoarelor conditii, dupa caz:
a) solicitantii/beneficiarii/, dupa caz, inregistrati in registrul debitorilor AFIR, atat pentru Programul SAPARD, cat si pentru FEADR, care achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractelor de finantare;

b) solicitantii care s-au angajat prin declaratie pe propria raspundere, la depunerea cererii de finantare, ca vor prezenta dovada co-finantarii private la data semnarii contractului si nu prezinta acest document la data prevazuta in notificare, numai in cadrul sesiunii continue urmatoare celei in care a fost depus proiectul .”

c) beneficiarii contractelor/deciziilor de finantare aferente masurilor 112, 411-112, 141,411-141, finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013, dupa implementarea proiectelor, iar cei ai sM6.1 si sM6.3, numai dupa acordarea celei de-a doua transe de plata din cadrul PNDR 2014-2020.

7. RATA DE COFINANTARE
50% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri;
40% pentru intreprinderi mari;

8. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
Maxim 36 luni pentru proiectele care prevad constructii.
Maxim 24 luni pentru proiectele de investitii care prevad doar achizitii simple fara leasing financiar de utilaje, intalatii, echipamente si dotari noi.

9. EVALUARE
Scorul se calculeaza in baza urmatoarelor principii de selectie:
Principiul 1: Produse cu valoare adaugata mare, punctajul maxim poate fi de 40 puncte:

  • Investitia este destinata majoritar produselor ecologice -10 puncte (In cadrul acestei categorii se pot produce si produse non-ecologice daca sunt intr-o cantitate minoritara raportata la cantitatea totala a productiei)
  •  Investitia este destinata:  produselor care participa la sisteme din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare recunoscute la nivel European- 30 puncte

OBS!! Se vor acorda punctaje suplimentare pentru:

a)produsele alimentare care sunt in curs de  recunostere la nivel European
b) produselor provenite exclusiv din exploatatii situate in zone HNV (valoare naturala mare)-10 puncte

Tipurile de produse mentionate mai sus pot fi si ecologice si astfel punctajul maxim obtinut de proiect prin criteriul 1 se poate cumula cu cel de la criteriul 2

OBS! In cadrul proiectului se vor puncta proiectele ce propun investitii noi sau de modernizare in cel putin trei componente ale lantului alimentar.

Punctajul maxim, respective 40 puncte, va fi obtinut doar de lanturilor alimentare integrate, respectiv investitiile care acopera tot lantul alimentar: colectare, depozitare, conditionare, procesare si comercializare

Se vor acorda punctaje intermediare, dupa cum urmeaza:

b) colectare – depozitare – conditionare – procesare-25 puncte
c) colectare – depozitare – conditionare-comercializare-20 puncte
d) operatiuni care vizeaza cel putin o componenta ce completeaza integral lantul alimentar integrat-15 puncte

De asemenea, se vor acorda punctaje intermediare in cazul in care investitia este realizata de un grup de producatori sau de o cooperative -20 puncte

10. VALOAREA MAXIMA A FINANTARII NERAMBURSABILE:

1. Microintreprinderi si intreprinderi mici (inclusiv forme asociative):
50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
• 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat;

2. Intreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):
50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
• 1.100.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat

3. Intreprinderi mari:
40% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:
• euro pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
• 1.500.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat**

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:
• Operatiuni sprijinite in cadrul PEI. Majorarea intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul in care se depun proiecte si pe submasura sM 19.1a ( submasura care prevede sustinerea proiectelor de cercetare-inovare in care se vor valorifica oportunitatile existente in sectorul pomicol de catre un grup de producatori/societati cooperative/grup de minim 2 persoane fizice autorizate) proiecte similare sM4.2a.
• Investitii colective