Esti o microintreprinderile care a inregistrat in anul anterior ca numar mediu de angajati minim 1 angajat si profit din exploatare si iti doresti sa iti imbunatatesti competitivitatea in domeniul de activitate in care activezi sau sa desfasori noi activitati?

Incepand cu 8 iulie 2019, poti aplica pentru a obtine finantare nerambursabila de pana la 200.000 de euro prin Programul Operational Regional, axa prioritara 2.1A Microintreprinderi.

Programul urmareste consolidarea pozitiei pe piata a intreprinderilor mici si mijlocii din regiunile eligibile in program, astfel ca societatile aplicante pot solicita finantare pentru construirea, modernizarea si extinderea spatiului de productie/prestare servicii, dotarea cu active corporale, necorporale si inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Sinteza Programul Operational Regional 2.1A

 • Valoarea finantarii nerambursabile – minim 25.000euro pana la maxim 200.000 euro;
 • Contributia proprie– Trebuie sa fie de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Perioada maxima de implementare a proiectelor – Termenul limita este 31.12.2023.

Cine poate beneficia de finantare prin Programul Operational Regional 2.1A?

Pentru a beneficia de finantare nerambursabila in cadrul POR 2.1A, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulative:

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
 2. Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) (descarca lista de coduri CAEN eligibile);
 3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integralsi a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 4. a) Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 1, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
  Sau
  b) Solicitantul are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare.

Investitiile trebuie realizate in mediul Urban, in una din Regiunile de dezvoltare eligibile, respectiv:

Regiunea de dezvoltareJudetele incluse
Nord EstIasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Botosani
 Sud EstBuzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea, Braila
 Sud Vest Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Dolj
 Vest Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis
CentruBrasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba


CHELTUIELI ELIGIBILE

 • cheltuieli pentru amenajarea terenului: pregatirea amplasamentului pentru constructii-demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale, devieri retele utilitati din amplasament;
 • cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 • cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica: includ studii de teren, avize, autorizatii, proiectare si inginerie si consultanta scriere si implementare proiect (se deconteaza in limita a 5% pentru proiectele care nu includ constructii si 10% pentru proiectele care includ constructii);
 • constructii si instalatii: include activitati de construire/extindere/modernizare a spatiilor de productie/prestare de servicii;
 • dotari: utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj care se incadreaza in Catalogul mijloacelor fixe in subgrupele 2.1 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), 2.2 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare, clasa 2.3.6 Utilaje si instalatii de transportat si ridicat si Grupa 3 Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;
 • cheltuieli cu achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line;
 • cheltuieli cu activitatile obligatorii de publicitate si informare aferente proiectului, in limita a 5000 lei fara TVA;
 • Audit financiar extern in limita a 5000lei/trimestru.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020;
 • achiziționarea de terenuri si/sau construcții;
 • costurile operationale, de functionare, de testare și intretinere;
 • costuri administrative;
 • costuri de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;
 • contributia in natura;
 • amortizarea;
 • cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015;
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”;
 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții;
 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente Capitolului ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică”.

PROCESUL DE EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Ulterior depunerii, cererile de finantare vor intra intr-un sistem competitiv de verificare, evaluare si selectie.

Cererile de finantare depuse in primele doua luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi direct contractate cele care au obtinut cel putin 85 puncte (pragul de calitate) in limita bugetului alocat. Daca alocarea financiara disponibila nu este acoperita, restul proiectelor care au obtinut intre 50 si 84 de puncte, vor fi mentinute in competitia cu proiectele din lunile urmatoare, astfel ca incepand cu luna a treia de depunere cele care au obtinut 80 de puncte (noul prag de calitate) vor fi contractate. Daca alocarea financiara nu este acoperita, proiectele care au obtinut cel putin 75 de puncte vor fi contractate in limita bugetului total disponibil.

In principiu, daca proiectul dvs. poate obtine 85 de puncte aveti sanse optime de a intra la finantare, mai ales daca reusiti sa depuneti proiectul in primele doua luni. Punctajul poate fi estimat pornind de la Bilantul pe 2018 al societatii aplicante si investitia ce se doreste a fi realizata.

Timpul de realizare a unui plan de afaceri si a cererii de finantare pentru programul POR 2.1A este unul destul de ridicat, de aceea, pentru a avea sanse optime este recomandat sa demarati cat mai curand procesul de scriere a proiectului. Sunt proiecte complexe care necesita implicarea unui consultant in finantari pentru redactare, iar pentru cele care includ constructii se recomanda implicarea unui arhitect/proiectant.

Va putem realiza o evaluare GRATUITA a eligibilitatii companiei si a punctajului pe care il puteti obtine, in baza grilei de evaluare de mai jos:

Criteriu/ SubcriteriuPunctaj
1.Contributia proiectului la realizarea obiectivului prioritatii de investitie20
1.1.Domeniul de activitate (clasa CAEN) in care se realizeaza investitia (in conformitate cu

Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid)

16
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

a.Este cuprins intr-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 29, 31, conform Anexei 216
bEste cuprins intr-una din diviziunile 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 58, 59,

63, 71, 73, 74, 91, conform Anexei 2

12
c.Este cuprins intr-una din diviziunile 41, 42, 43, conform Anexei 27
d.Este cuprins intr-una din diviziunile 36-95 (cu exceptia celor de la punctele a., b. si

c.), sau clasa 8690, conform Anexei 2

5
Caracterul inovativ al investitiei propuse (vezi observatiile de mai jos)4
a.Prin inovatie/ diversificare de produs/serviciu si proces4
b.Prin inovatie/ diversificare de produs/serviciu3
c.Prin inovatie/ diversificare de proces1
2.Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiara si operationala

a solicitantului

65
2.1.Rata solvabilitatii generale (Active totale/ Datorii totale) a microintreprinderii5
a.>=15
b.<1
2.2.Rata rentabilitatii financiare (ROE) a microintreprinderii5
a.>=5%5
b.<5%
2.3.Contributia solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile10
a.Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un numar intreg), peste limita minima obligatorie de 10%, se acorda cate 1 punct, in limita a 10 puncte.

Ex: pentru o contributie de 13,40% se vor acorda 3 puncte (3 puncte procentuale intregi x 1 punct)

max. 10
b10%
2.4.Investitia prevede cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii investitiei si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a

proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului) cu:

10
a.>=510
b.>=3 si <57
c.>=1 si <33
2.5.Raportul dintre cuantumul finantarii nerambursabile solicitate si cifra de afaceri inregistrata in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare15
a.<=2,0015
b.>2,00 si <=2,5010
c.>2,50 si <=3,005
d.>3,001
2.6.Calitatea planului de afaceri10
a.Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse)max. 4
b.Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. Analiza pietei demonstreaza

existenta cererii pentru produsele/serviciile oferite si fundamenteaza previziunile

de crestere a activitatii

max. 4
c.Strategia de marketing este realizabila (identifica instrumente adecvate si eficiente)

in conditiile resurselor disponibile.

max. 1
d.Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate.max. 1
2.7.Rata interna de rentabilitate a investitiei (RIRF/C)5
a.<=5%5
b.>5%
2.8.Fluxul de numerar net cumulat al microintreprinderii, in conditiile unei estimari detaliate, fundamentate, realiste a cheltuielilor si veniturilor5
a.este pozitiv pe toata durata de analiza a investitiei5
b.prezinta valori negative oricand pe durata de analiza a investitiei
3.Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea.

(Nu vor fi punctate masurile de conformare cu obligatiile legale ale solicitantului in aceste domenii)

10
3.1.Investitia include masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere

a eficientei energetice:

6
 

 

 

 

 

 

 

3.2.

a.Utilizarea surselor regenerabile de energiemax. 2
b.Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile de productie). Optimizarea functionarii

instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

max. 2
c.Minimizarea la sursa a deseurilor generate. Cresterea gradului de recuperare si

reciclare a deseurilor

max. 2
Investitia include masuri de asigurare a egalitatii de sanse si tratament:4
a.Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si

operarea de catre persoane cu dizabilitati

max. 2
b.Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos)max. 2
4.Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte axe prioritare ale POR, precum si

alte surse de finantare

2
4.1.Proiectul este complementar altui proiect/ altor proiecte realizate de catre solicitant din

alte surse de finantare

2
a.Solicitantul a mai realizat investitii din surse proprii (rezultate din exploatarea capitalului propriu sau din autofinantare) in active corporale/necorporale – mijloace fixe. Valoarea minima cumulata a investitiilor a fost de 15.000 Euro in ultimii 3 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare.1
b.Solicitantul a mai beneficiat de finantari din fonduri publice in ultimii 3 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare. Valoarea minima a investitiei a fost de 15.000 Euro1
5.Concentrarea strategica a investitiilor3
a.Proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, care este si statiune balneara, climatica sau balneoclimatica, conform OG 109/2000 privind statiunile balneare, climatice si balneoclimatice2
b.Proiectul se implementeaza intr-o statiune turistica, conform HG 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice1
c.Proiectul se implementeaza intr-un municipiu resedinta de judet, exceptand

Municipiul Bucuresti si Municipiul Tulcea

1
Total100