POC 1.2.1. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE DE TIP START-UP ŞI SPIN-OFF

0
89
POC 1.2.1.

OBIECTIVUL PROGRAMULUI POC 1.2.1.

Obiectivul general al apelului este realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării. Programul își propune stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Durata de implementare a unui proiect (inclusiv efectuarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

BUGETUL APELULUI DE PROIECTE POC 1.2.1.

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte

Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte este de 39.583.200 lei (8.000.000 Euro). Aceasta este dedicată exclusiv beneficiarilor eligibili care au locația de implementare a proiectului în regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea maximă a grantului

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro (aprox. 989.580 lei), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile nu poate depăşi 100.000 Euro, (aprox. 494.790 lei), pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.

Intensitatea finanțării

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale
proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia
proprie a beneficiarului din fonduri private.

BENEFICIARI ELIGIBILI POC 1.2.1.

Start-up-uri:

întreprinderi, înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare. Solicitantul poate fi organizat inclusiv ca SRL-D, în baza OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU START-UP

 1. înființat în baza Legii 31/1990; solicitantul poate fi organizat inclusiv ca SRL-D în baza OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. funcţionează pe teritoriul Românieiâ;
 3. are o vechime de maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare;
 4. nu se află în stare de faliment sau lichidare;
 5. nu are obligaţii de plată scadente către instituţiile publice;
 6. nu se află în dificultate; (la contractare);
 7. nu a mai beneficiat de ajutoare de stat sau ajutoare de minimis acordate pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
 8. nu depășește olafonul de minimis 200.000 euro/100.000 ero (upă caz);
 9. Directorul de proiect este angajatul startup- ului; (la contractare);
 10. Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Spin-off-uri:

întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate2 care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau
de învăţământ superior).

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SPIN-OFF

 1. întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).
 2. Directorul proiectului este angajatul unei organizaţii de drept public de cercetare, care a participat la obţinerea rezultatelor pe care se bazează noul proiect propus de spin-off.
 3. Prin această acţiune se vor finanţa proiectele de tip „spin-off” care asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă;
 4. Spin-off-ul trebuie să dispună de un spaţiu în care să-şi desfăşoare activitatea;

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR POC 1.2.1.

 • Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală) minim 30% din cheltuielile totale eligibile:
  • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale și de deplasare pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare);
  • Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală);
  • Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare;
 • Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu:
  • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale și de deplasare pentru personalul implicat în activităţile de introducere în producție a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului);
  • Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
  • Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale, necesare pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului;
  • Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
 • Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării:
  • Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării;
  • Cheltuieli pentru servicii suport pentru inovare
 • Cheltuieli generale de administraţie – maxim 25% din cheltuielile totale eligibile;
 • Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii);
 • Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor;
 • Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului;

ATENȚIE! Cheltuielile de achiziţie a rezultatului de la care porneşte proiectul nu sunt eligibile.

ELIGIBILITATEA PROIECTULUI POC 1.2.1.

Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

1. Proiectul va fi derulat în România;

2. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele permise și respectă procentele de finanțare;

3. Durata proiectului se încadreză în durata maximă permisă;

4. Activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice;

5. Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data depunerii cererii de finanțare;

6. Proiectul conține activități si cheltuieli pentru informare și publicitate, managementul de proiect și audit final de proiect.

7. Indicatorii selectați de aplicant respectă prevederile din prezentul ghid – subcapitol 1.6.

Solicitantul, directorul de proiect, inițiatorul proiectului, deţine un rezultat care poate să fie:

a) un brevet

b) cerere de brevet

c) teza de doctorat (a directorului de proiect / inițiatorul spin-off-ului)

d) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări;

e) Program pentru calculator, asa cum este definit în cap.IX din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, deținut de firma aplicantă, care îndeplineste condițiile:

– să fie susceptibil de caracter tehnic;

– să fie susceptibil de aplicabilitate industrială;

– să îndeplinească condiția noutății;

– să implice un pas inventiv.

  Pentru mai multe detalii despre program contactează-ne aici. 

  Puteți descărca ghidul programului POC 1.2.1 de aici.

  POC 2014 2020
  author avatar
  Fonduri nerambursabile