Programul Comert si Servicii vizeaza dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si este sustinut de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este  de 40.000.000 lei. Programul momentan se afla in consultare publica.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa se incadreze intr-una din categoriile urmatoare: operatori economici, IMM-uri sau societati cooperative (incadrate in categoria IMM-uri) care au cel putin 2 ani de la infiintare si au codul CAEN autorizat cu minim 3 luni inaintea solicitarii finantarii nerambursabile.

Pentru a fi eligibil, solicitanul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte:

Contributia proprie: minim 10% din valoarea totala a proiectului;

Valoarea finantarii nerambursabile: maxim 250.000 lei/ beneficiar;

Obiectivul Programului Comert si Servicii- Sprijinirea operatorilor economici, IMM-urilor si societatilor cooperative incadrate in IMM, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale acestora.

Totodata, societatile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele:

 • Sunt considerate intreprinderi autonome, partenere, legate, sau intreprinderi unice;
 • Au capital social integral privat;
 • Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat;
 • Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului  anterior;
 • Investitia in echipamente este de minim 2.500 lei fara TVA;
 • Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

Ajutorul financiar nerambursabil acopera urmatoarele cheltuieli eligibile, respectiv sumele fara TVA in cadrul Programului Comert si Servicii:

 • Achizitionarea de echipamente IT (unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii);
 • Achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
 • Achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;
 • Achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor;
 • Achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line sau pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. Sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma;
 • Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G;
 • Certificarea unui sistem de management al calitatii /mediului / sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesionala/ specializare/ perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorate institutiilor financiare care emit garantii pentru credite;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (maxim 8000 lei fara TVA);
 • Achizitionarea de spatii comerciale de comert sau prestari servicii;
 • Cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea ocupationala/siguranta alimentelor (auditor intern);
 • Consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management;
 • Certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, simplu sau integra

Nu beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Programului Comert si Servicii societatile care desfasoara:

 • Activitati de pescuit si acvacultura;
 • Activitati legate de productia primara a produselor agricole;
 • Activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole in urmatoarele cazuri:
 1. Cand valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
 2. Cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
 • Activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • Ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • Ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.

OBS!!!

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea atat intr-unul din sectoarele exceptate (cele mentionate mai sus), cat si in unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse in domeniile eligibile,  intreprinderea in cauza trebuie sa  asigure separarea activitatilor si distinctia costurilor, pentru a putea motiva faptul ca activitatile desfasurate in sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de finantare.

De asemenea, nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul MEEMA/AIMMAIPE, afini si rudele acestora pana la gradul II.

Nu sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

 • Active achizitionate in leasing/second-hand si care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse;
 • Cheltuielile privind TVA, taxe, timbru verde, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate.

Grila de evaluare in cadrul Programului Comert si Servicii:

Punctajul minim pentru a fi acceptat in etapa de verificare administrativa si a eligibilitatii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Conform ghidului in consultare publica, criteriile de departajare vizeaza:

 • Valoarea exacta a procentului aferent aportului propriu;
 • Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
 • Punctajul aferent ponderii investitiei in mijloace fixe si obiecte de inventar;
 • Numarul de locuri de munca nou create;
 • Numarul mediu de salariati la 31.12.2019;
 • Data si ora inscrierii in program.