PRV „SPRIJIN PENTRU MICROÎNTREPRINDERI” 2021 – 2027

0
11

Obiectivul acestui program este cresterea performaneței, productivității și competitivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest, care activează în domeniile serviciilor, din motiv că în Regiunea Vest se regăsesc 9% din totalul IMM-urilor din România, densitate redusă a IMM ( 26 IMM / 1000 de locuitori, în comparație UE: 56 IMM / 1000 de locuitori ).

Solicitanti eligibili:
Microintreprinderi ( 0-9 angajati ) cu sediul social si locatia de implementare in Regiunea Vest.

Contributia maxima a programului la cheltuieli eligibile:
90% Judetele Hunedoara si Caras-Severin;
83% Judetul Arad;
76% Judetul Timis;

Bugetul total este 20.000.000 euro;
Minim: 30.000 euro;

Maxim: 60.000 euro ( Pentru solicitanți care au venituri din codul caen relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obtinut venituri din codul caen relevant in anul anterior depunerii cererii de finanțare );

Maxim: 200.000 euro ( Pentru solicitanți care au venituri din codul caen relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in anul anterior depunerii cererii de finanțare );

Ajutorul de minimis:
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderii unice care efectueaza transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, pe durata a trei exerciții financiare.

! Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului propus spre finanțare !

Nu sunt eligibile:

 1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mici, mijlocii, mari;
 2. Microîntreprinderile care au sediul social în altă regiune;
 3. Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică;
 4. Microîntreprinderile care urmăresc obținerea finanțării prin crearea de condiții artificiale de eligibilitate;

Autorizarea Codului CAEN eligibil vizat de investiție:

a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN;
b) În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:
1.Codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, SAU
2.Codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Eligibilitatea proiectului:

 1. Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 3. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, în procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc;
 4. Investiții în active necorporale: procese manageriale, de producție, programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în limita a maxim 15 % din valoarea totală eligibilă a investiției.
 5. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, prin participarea solicitantului de finanțare, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant, eligibile în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției.
 6. Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiției, de ex:
  – reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare;
  – investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite;
  – promovarea reutilizării și stimularea utilizării produselor ecologice;

! Valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea instalațiilor/ echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie este de minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului !

! Neeligibilitatea unei activități nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor. !

Proiectul propus prin cererea de finanțare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru aceleași activităţi de construcţie/modernizare/extindere realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

Nu sunt eligibile:
a) Proiecte care propun investiții care se vor implementa în mediul rural cu excepţia celor din staţiunile turistice atestate.
b) Proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de întreţinere /reparare /mentenanță/lucrări de modernizare a construcției care nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare.
c) Proiectele care constau exclusiv în activități care conduc la digitalizarea micro- întreprinderii.
d) Proiectele finalizate care, potrivit art.2 al RDC, Regulamentul (UE) 2021/1060, pct.37, reprezintă proiectele care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiari, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor.
e) Proiectele care au făcut obiectul unui contract de lucrări de investiții anterior pentru care nu a fost realizată recepția finală sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din fonduri publice pentru aceeași investiție, la solicitarea beneficiarului.
f) Proiectele care propun investiții demarate, de ex: a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri, înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția cheltuielilor aferente consultanței pentru scrierea proiectului, managementului de proiect şi pentru întocmirea Raportului de expertiză contabilă.
g) Proiectele care propun investiții în activități din sectoarele menţionate în Anexa 28 sau care nu se regăsesc în cadrul Anexei 27.

Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabil întreprinderii unice.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim aplicabil, întreprinderea poate beneficia de ajutor de minimis, dacă solicită acest lucru, doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește plafonul;

! Perioada de implementare a activităților proiectului este de maxim 14 luni și nu depășește 31 decembrie 2029. !

! Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită, în cazuri justificate cu maxim jumătate din perioada menționată anterior, respectiv cu maxim 7 luni. !

Ai nevoie de un consultant pentru PROGRAM DE REGIUNE VEST?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: