DESPRE POR 2.2

Acest apel POR 2.2 de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen. Cererile de finanțare sunt verificate și evaluate în ordinea depunerii. Cererile de finanțare care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt considerate respinse.

La data de 29.05.2020 s-au incheiat cele 15 zile in care a fost supus consultarii publice ghidul solicitantului masura 2.2 POR 2020, urmand ca in urmatoarele luni sa fie publicat un ghid POR 2.2 final si sa se deschida sesiunea pentru a putea depune un plan de afaceri POR 2.2 si accesa finantarea.

Valoarea buget POR 2.2:
– minimum 2 mil. Euro
– maximum 6 milioane euro

BENEFICIARI POR 2.2
– intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a
– intreprinderilor mijlocii din mediul rural
Linia de finantare POR 2.2 isi propune sa sprijine companiile care au potential sa-si dezvolte/mentina pozitia pe piata prin consolidarea unor competente superioare concurentei.

Investitia se poate face in active corporale si necorporale legata de:

 • crearea unei unitati noi – de regula, crearea unei unitati noi se poate realiza prin construirea si dotarea unui spatiu de productie/prestare servicii, in scopul demararii activitatii vizate prin proiect
 • extinderea capacitatii unei unitati existente – ca urmare a investitiei, unitatea existenta este pusa intr-o situatie in care poate produce mai mult, din cel putin unul din produsele deja realizate in unitate, fara ca procesul general de productie sa fie fundamental schimbat
 • diversificarea productiei unei unitati – prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate; diversificarea productiei presupune ca noile produse/servicii se adauga gamei sortimentale deja fabricate/prestate

Regiunile de dezvoltare din care pot face parte potentialii beneficiari POR 2.2 sunt: Sud Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Nord Est, Nord-Vest, Sud Muntenia, Centru.
ATENTIE:
NU se pot depune proiecte pentru investitiile localizate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov in cadrul prezentului apel.

Daca faci parte din potentialii beneficiari POR 2.2 eligibili, atunci poti depune un plan de afaceri por 2.2 pentru a accesa linia de finantare POR 2.2 si te invitam sa intri in contact cu noi pe email office@ariaunited.com sau la telefon 0732.077.575.

CONDITII ELIGIBILITATE POR 2.2

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoriaintreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare
 • Domeniul de activitate in care se realizează investitia face parte din randul celor eligibile prin programul POR 2.2
 • Solicitantul si reprezentantul sau legal nu se incadreaza in situatiile de excludere prezentate in Declaratia de eligibilitate;
 • Locul de implementare a proiectului, care trebuie sa fie situat in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru intreprinderi mici si mijlocii sau in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii

ACTIVITATI ELIGIBILE POR 2.2

Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului. Descarca anexa 2 POR 2.2 care contine coduri caen eligibile pe POR 2.2 si astfel vei avea o multitudine de exemple de coduri caen POR 2.2 si domenii eligibile POR 2.2 pe care sa dezvolti o noua activitate sau sa iti extinzi activitatea curenta.

POR 2.2 INVESTITII ELIGIBILE

Investitiile eligibile pentru co-finantare prin ajutor de stat regional includ:
– Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
– Dotarea cu active corporale, necorporale.

Investitii in active corporale:

 • lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare.
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala;
 • Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

 • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
 • trebuie sa fie amortizabile;
 • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

POR 2.2 CHELTUIELI ELIGIBILE

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:
 • Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica:
 • Studii de teren
 • Obtinere avize, acorduri, autorizatii
 • Comisioane, cote si taxe
 • Proiectare si inginerie
 • Pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a cladirilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
 • Consultanta – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
 • plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia (inclusiv a planului de afaceri);
 • plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului proiectului
 • plata serviciilor de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul
 • Asistenta tehnica – se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru:
 • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului);
 • plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii.
 1. Cheltuieli pentru investitia de baza
 • Constructii si instalatii – se cuprind cheltuieli aferente activitatilor de construire/ extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale intreprinderii, respectiv cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
 • Dotari (utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari) – se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse in instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria obiectelor de inventar. Cheltuielile cu lucrari de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.
 • Active necorporale – se cuprind cheltuieli cu achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.
 1. Alte cheltuieli
 • Organizare de santier (conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
 • Cheltuieli diverse si neprevazute – se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea eligibila a cheltuielilor eligibile

IMPORTANT: Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal si nerecuperabila conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

Iti putem oferi o oferta consultanta POR 2.2 avantajoasa – apeleaza 0732.077.575

RATA DE COFINANTARE APEL POR 2.2

Contributia ta minima pe care trebuie sa o aduci in proiect, adica co-finantarea de care tu trebuie sa dispui, este urmatoarea:

Contributia minima a solicitantului la valoarea eligibila

Categoria IMM/ Regiunea de

dezvoltare

POR 2.2 Nord EstPOR 2.2 Sud EstPOR 2.2 Sud MunteniaPOR 2.2 Sud Vest OlteniaPOR 2.2 VestPOR 2.2 Nord VestPOR 2.2 Centru
Intreprinderi mijlocii40%40%40%40%55%40%40%
Intreprinderi mici30%30%30%30%45%30%30%


Pentru ca solicitantul sa poata accesa fonduri nerambursabile POR 2.2
, trebuie sa detina capacitatea financiara de a asigura:

 1. contributia proprie la valoarea eligibila a proiectului,
 2. finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul si
 3. resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

GRILA EVALUARE POR 2.2

Descarca aici acest ghid POR 2.2 2020 care a fost supus consultarii publice si care cuprinde inclusiv fisierul POR 2.2 anexa 2 lista domenii eligibile pe care il poti consulta sa vezi daca activitatea ta este eligibila. Urmeaza lansarea unui ghid POR 2.2 final.

DATA LANSARE POR 2.2

Daca te intrebi cand se deschide POR 2.2 iti putem transmite momentan ca data de lansare POR 2.2 2020 nu este momentan cunoscuta, insa conform declaratiilor oficiale, in perioada iulie – octombrie se vor putea depune proiectele. Termenul limita pentru care poate fi acordat ajutorul este 31 decembrie 2020, conform Regulamentului UE 651/2014, prin urmare termenul de deschidere por 2.2 este asteptat sa fie anuntat curand.

Verifica eligibilitatea proiectului tau. Scrie-ne pe office@ariaunited.com sau apeleaza-ne la telefon 0732.077.575