Doresti sa investesti in infrastructura si consideri ca proiectul tau va avea un impact pozitiv asupra comunitatilor defavorizate din mediul urban?

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1-Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii privind reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate.

Programul se adreseaza oraselor/municipiilor/mediul urban in care sunt identificate zone marginalizate, respectiv populatie aflata in risc de saracie si excluziune sociala, astfel incat prin Strategiile de Dezvoltare Locala dedicate acestor zone sa se implementeze masuri care sa diminueze actiunea factorilor ce genereaza saracie si excluziune sociala.

Proiectele trebuie sa urmareasca realizarea de conditii decente de locuire, un invatamant de calitate, imbunatatirea serviciilor socio-medicale si socio-cultural-recreationale, ocuparea fortei de munca din zonele respective.

SINTEZA PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 9.1

Valoarea finantarii nerambursabile: minim 20.000 euro
Contributia proprie: maxim 2%
Durata de implementere:maxim 5 ani

Cine poate beneficia de finantare prin Programul Operational Regional 9.1?

 • Unitati Administrativ Teritoriale Oras/Municipiu/sectoarele Municipiului Bucuresti definite membre ale Grupului de Actiune Locala din cadrul Listei SDL-urilor selectate pentru finantare;
 • Parteneriate intre UAT Oras/Municipiu/ sectoarele municipiului Bucuresti – membru in Grupul de Actiune Locala din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finantare si lider de parteneriat – si furnizori publici si privati de servicii sociale – acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o vechime in domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului;
 • Furnizori publici si privati de servicii sociale acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competente in furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement si sport;
 • Intreprinderile de economie sociala de insertie.

Conditii pentru intreprinderile de economie sociala de insertie :

• Solicitantul a desfasurat activitatea pe o perioada corespunzatoare pentru cel putin un an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;

• Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban la momentul depunerii.

OBS! Exceptie de la regula de mai sus: in cazul unei cereri de finantare care presupune infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizarii investitiei, solicitantul se va angaja (prin declaratia de angajament) ca, pana la finalizarea implementarii proiectului, sa inregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

REGIUNI VIZATE PRIN PROGRAMUL POR 9.1:

NORD-ESTSUD-EST
NORD-VESTSUD-VEST
VESTBUCURESTI-ILFOV
CENTRU

ACTIVITATI ELIGIBILE:

 • Investitiile in infrastructura de locuire – construirea/reabilitarea/modernizarea locuintelor sociale;
 • Investitii in infrastructura de sanatate, servicii sociale – construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociala;
 •  Investitii in infrastructura de educatie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unitati de invatamant preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare, scoli gimnaziale etc.);
 • Investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv:
  constructia/reabilitarea/modernizarea dotarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport etc.;
 • Crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, etc.)
  construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii intreprinderilor de economie sociala de insertie.

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR PROGRAMULUI POR 9.1

 Cheltuieli eligibile:

 •  Cheltuieli salariale cu echipa de management de proiect;
 •  Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 •  Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
 •  Cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii;
 •  Proiectare si inginerie;
 •  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
 •  Studii de teren;
 • Cheltuieli pentru consultanta;
 •  Cheltuieli pentru asistenta tehnica;
 •  Cheltuieli pentru constructii si instalati;
 •  Cheltuieli cu dotarile (utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari);
 • Cheltuieli cu active necorporale;
 •  Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier;
 •  Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;
 •  Cheltuieli diverse si neprevazute;
 •  Cheltuieli cu auditul achizitionat de beneficiar pentru proiect;
 •  Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului;
 •  Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/ serviciului finantat.

Cheltuieli neeligibile:

 • Cheltuielile prevazute la art. 13 din hg. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin fedr, fse, fc 2014-2020;
 • Cheltuielile privind costurile operationale, de functionare, de testare  si intretinere;
 • Cheltuielile privind costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei ori vanzarii – e.g. Salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodaresti; alte cheltuieli generale de administratie);
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor;
 • Contributia in natura;
 • Amortizarea;
 • Cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din hg nr. 399/2015;
 • Cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, asa cum sunt ele clasificate in subgrupa 2.3. „mijloace de transport” din hg 2139/2004, cu exceptia clasei 2.3.6 ”utilaje si instalatii de transportat si ridicat”;
 • Cheltuielile privind achizitia de dotari / echipamente second-hand;
 • Amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata, dobanzi;
 • Cheltuieli cu teste si probe tehnologice.

EVALUAREA PROGRAMULUI POR 9.1

 • Proiectul se incadreaza in lista de proiecte selectate in baza Strategiei de Dezvoltare Locala selectate pentru finantare la nivel national in cadrul POCU 2014-2020.
 • Proiectul contribuie la asigurarea complementaritatii interventiilor soft/hard la nivelul Planului de actiune al SDL, asa cum este descris in Matricea de corespondenta privind complementaritatea interventiilor subsumate listei indicative de interventii pentru care se intentioneaza solicitarea finantarii din POCU 2014-2020 si din POR 2014-2020(Anexa 20 a SDL aprobate.