POR-NORD-VEST 2021 – 2027 131.D – Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

0
59

Prezentul Ghid POR-NORD-VEST prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:
Obiectiv de politică: O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC.
Prioritatea: O regiune competitivă prin inovare,digitalizare și întreprinderi dinamice.
Obiectivul specific: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.
Acțiunea: Creșterea competitivității IMM-urilor.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 EUR;

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR.
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • Valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”;

Solicitanți eligibili sunt microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest;

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Activități eligibile:
Investiții în active corporale:

 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investiții în active necorporale:
În sensul ajutorului de stat regional trebuie să îndeplinească
inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor;
 • trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului sau de la data finalizării investițiilor, oricare dintre acestea survine ultima;

Domeniul de activitate în care se realizează investitia:
a. Prin acest apel de proiecte se finanţează investiţii numai în domeniile de activitate:

• Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.
• Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.
• Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).
• Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.
• Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii
declarate).
• Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.
• Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.
• Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.
• Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.
• Biosenzori pentru diagnostic.
• Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.
• Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).
• Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale
• Bioinformatică cu focus pe oncologie.
• Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice.
• Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale.
• Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

• Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

b. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
c. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul/domeniile de activitate (clase CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

Cheltuieli eligibile pentru regiunile: Cluj, Bihor, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Saltu-Mare:

 • Active corporale:
  – Construirea, extinderea spațiilor de producție / servicii;
  – Echipamente tehnologice / utilaje /informatice / mobilier;
  – Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
  – Consultanță, proiectare;
 • Active necorporale:
  – brevete, licenţe, know-how

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR NORD-Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Programul PRV 131.D 2021-2027

Lista de categoriilor de cheltuieli atașată mai jos…

Anexa 4 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRNV 131.D?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: