POR ITI Delta Dunarii: S-a lansat apelul pentru conservarea patrimoniului natural si cultural – ITI Delta Dunarii 

Apelul face parte din axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si    conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, respectiv prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural.

DESCHIDERE PROGRAM: 18.05.2020
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE: 18.09.2020

SOLICITANTI ELIGIBILI IN CADRUL PROGRAMULUI POR ITI DELTA DUNARII:

 • Unitati administrativ-teritoriale;
 • Autoritati ale administratiei publice centrale;
 • Unitatile de cult;
 • ONG-uri;

In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Totodata, se pot realiza parteneriate intre entitatile mentionate mai sus.

VALOAREA MINIMA SI MAXIMA ELIGIBILA A UNUI PROIECT DIN CADRUL PROGRAMULUI POR ITI DELTA DUNARII:

 • MINIM:100.000 euro
 • MAXIM: 10 milioane de euro

In  cazul obiectivelor de patrimoniu inscrise in lista UNESCO, valoarea maxima eligibila este de 20 milioane EURO.

Lista monumentelor istorice actualizata poate fi consultata pe site-ul https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice

RATA DE CO-FINANTARE IN CADRUL PROGRAMULUI POR ITI DELTA DUNARII:

Atat pentru institutii publice cat si pentru unitati de cult si ONG-uri rata de co-finantare este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

LOCUL DE IMPLEMENTARE a proiectului este situat in zona de INVESTITIE TERITORIALA INTEGRATA DELTA DUNARII.

ACTIVITATI ELIGIBILE IN CADRUL PROGRAMULUI POR ITI DELTA DUNARII:

 • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protectia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;
 • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publica cu privire a intentia de a implementa proiectul;
 • Activitati pentru digitizarea obiectivului restaurat in cadrul proiectului;
 • Activitati conexe pentru punerea in valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Scopul si realizarea activitatilor propuse în proiect trebuie sa contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele cresterii numarului de vizitatori, ca urmare a investitiei realizate si de a contribui la cresterea competitivitatii arealului în care sunt localizate.

Nu vor fi finantare proiecte care presupun doar activitati de tipul:

 • dotari interioare pentru obiectivul de patrimoniu;
 • restaurarea, protectia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;
 • activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia;
 • activitati conexe pentru punerea în valoare sau functionalitate a obiectivului de patrimoniu

INVESTITII ELIGIBILE IN CADRUL PROGRAMULUI POR ITI DELTA DUNARII:

 • Amenajarea terenului;
 • Utilitati: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe terenul ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati;
 • Proiectare si asistenta tehnica;
 • Studii de teren: pentru studii de cercetare arheologica, geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice;
 • Obtinere avize, acorduri, autorizatii: certificat de urbanism, autorizatie de constructie, racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, obtinerea acordului de mediu, obtinerea avizului P.S.I., acoduri, autorizatii, etc.;
 • Proiecte si inginerie;
 • Consultanta;
 • Asistenta tehnica;
 • Investitii de baza: restaurare, consolidare, protectie, si obiectivul de patrimoniu;
 • Dotari interioare;
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;
 • Organizare de santier;
 • Cheltuieli conexe organizarii de santier;
 • Cheltuieli diverse si neprevazute;
 • Cheltuieli de informare si publicitate;
 • Cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu;
 • Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu.

CRITERIILE DE EVALUARE A PROIECTELOR SE REFERA LA:

 • Contributia proiectului la dezvoltarea locala, impactul economic preconizat, respectiv rolul obiectivului de patrimoniu în dezvoltarea economica a arealului în care este localizat, precum si concordanta cu documentele strategice;
 • Contributia proiectului la realizarea obiectivului specific al prioritatii de investitii 5.1/POR
 • Concentrare strategica a investitiilor (pentru apelul dedicat ITI DD, acest criteriu NU se aplica);
 • Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului;
 • Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de gen si nediscriminarea;
 • Complementaritatea cu alte investitii realizate din alte axe prioritare ale POR precum si din alte surse de finantare.