POR-NORD-VEST 2021 – 2027 131.B – Creșterea competitivității IMM-urilor

0
50

Prezentul Ghid POR-NORD-VEST prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:
O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TIC.
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM, inclusiv prin investiții productive.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 46.714.503,60 EUR;

Valoarea minimă nerambursabilă a ajutorului de stat regional și/sau minimis pentru proiect este de 200.000 EUR.
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect ce include atât ajutor de stat regional cât și ajutor de minimis este de 1.500.000 EUR.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de finanțare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis;

Acțiuni sprijinite în cadrul apelului:

 • Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;
 • Investiții în tehnici avansate de producție – investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • Suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • Valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”;

Solicitanți eligibili sunt microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie din mediul urban și rural înregistrate în regiunea Nord Vest;

Numărul mediu de salariați:

Păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare (condiție de eligibilitate aplicabilă pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, implementare și respeciv pe perioada în care trebuie menținut caracterul durabil al investiției (3 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare sau în termenul prevăzut de ajutorul de stat, oricare intervine ultimul).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale aferente ajutorului de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Investiții în active corporale:

 • Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale,
  agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală;

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Investiții în active necorporale:

 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);
 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.

Perioada de realizare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maximum 36 de luni pentru proiectele de lucrări și 24 de luni pentru proiectele
fără lucrări.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR NORD-Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

PRV 131.B 2021-2027

Grila de punctaj și Lista de categoriilor de cheltuieli atașate mai jos…

Anexa 4 – Grila de ETF

Anexa 5 – Lista de cheltuieli eligibile si neeligibile

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRNV 131.B?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: