POR-NORD-VEST 2021 – 2027 131.A – Investiții productive pentru microîntreprinderi

0
113

Prezentul Ghid POR-NORD-VEST prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru acțiunile derulate în cadrul:
O Europă mai competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și a conectivității regionale TICO Europă mai competitivă și mai
inteligentă.
Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMMurilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM, inclusiv prin investiții productive.
Acțiunea A – Investiții productive pentru Microîntreprinderi.

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 19.306.216,00 EUR;

Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 EUR.
Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 EUR.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul rata de finanțare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Aceasta se asigură din surse proprii, ce exclud ajutoare de stat sau ajutoare de minimis;

Solicitanți eligibili sunt microîntreprinderi;
Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

În cadrul prezentului apel de proiecte se acordă sprijin pentru investiții în:
1.achiziția de echipamente/tehnologii/utilaje inovative, precum și investiții în construirea/extinderea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii;
2.suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice nebrevetate,programe;
3.valorificarea de către microîntreprinderi a rezultatelor cercetării;

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale și necorporale!

a. Investiții în active corporale:
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
iv. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

b. Investiții în active necorporale:
brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Obligații beneficiar:

  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal,a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
  • Solicitantul a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare Și/Sau Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată,la data acordării finanțării.
  • Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR NORD-Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Prezentare 131.A – Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Grila de punctaj și Lista de categoriilor de cheltuieli atașate mai jos…

Anexa 4_Grila ETF_131A

Anexa 5 Lista categoriilor de cheltuieli

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRNV 131.A?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: