POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/1 – Sprijin pentru microîntreprinderi (producție)

0
48

Obiectivul apelului POR Vest 2021 – 2027 1.3.A/1 este creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest.

Alocarea regională pentru prezentul apel este de 20,000,000 euro.

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor realizate în cele patru județe din regiunea Vest, respectiv:
Timiș, Arad, Caraș – Severin și Hunedoarea, din mediu urban sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Valoarea minimă pentru asistență financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este de: minim 30,000 euro;

Valoarea maximă pentru asistență financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este:

 1. Microîntreprinderile cu venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri din anul 2022 = maxim 200,000 euro;
 2. Microîntreprinderile au venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri din anul 2022 sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare (o activitate nouă la nivelul societății) = maxim 60,000 euro;

Contribuția programului este maximum:
a) 83% din valoarea totală eligibilă – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad;
b) 90% din valoarea totală eligibilă – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
c) 76% din valoarea totală eligibilă – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș;

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:
a) 17% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Arad;
b) 10% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
c) 24% – microîntreprinderile cu sediul social în regiunea Vest și locația de implementare în județul Timiș;

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro (în cazul întreprinderii unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), pe durata a 3 exerciţii financiare.

Solicitanții eligibili sunt:

 1. societățile sau societățile cooperative, inclusiv SRL -D, microîntreprinderi, care au sediul în regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 2. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 3. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel
  târziu la data de 31 decembrie 2021;
 4. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022 (Profit exploatare>0);
 5. Rata de profitabilitate (RP), calculată în exercițiul financiar  anterior depunerii cererii de finanțare este mai mare sau egală cu 5% iar Rata de solvabilitate (RS) este mai mare sau egală cu 1 (unu) – criterii de punctaj;

Solicitanții neeligibili sunt:

 1. Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mici, mijlocii sau mari;
 2. Care au sediul social în altă regiune, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea Vest;
 3. Care au modificat sediul social, respectiv mutarea în regiunea Vest după data publicării în consultare publică a GSF;
 4. Solicitantul se afla în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
 5. Nu sunt eligibile proiectele care includ numai achiziția de active necorporale sau execuția de lucrări. Mijloacele fixe vor reprezenta minim 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli eligibile:
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiții, după cum urmează:

 1. Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 3. Achiziționarea de instalații/echipamente specific în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie;
 4. Investiții în active necorporale;
 5. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite;
 6. Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice eligibile în limita a maxim 5% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Cheltuieli neeligibile: 

 1. cheltuielile pentru achiziţionarea de imobile;
 2. cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;
 3. costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 4. costuri administrative: salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrative gospodărești;
 5. alte cheltuieli generale de administrație;
 6. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
 7. contribuția în natură, amortizarea, leasing-ul;
 8. cheltuieli cu elaborarea studiilor de teren, studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate şi a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii și a proiectului tehnic, cheltuieli pentru documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații;
 9. cheltuieli pentru plata activităților de asistență tehnică din partea proiectantului respectiv plata diriginților de șantier;
 10. costurile lucrărilor de construcție/extindere pentru spații destinate exclusive desfășurării activităților administrative: birouri, săli de conferințe/ședințe, spații pentru relaxarea angajaților, săli de mese, săli de sport, spații de cazare;
 11. cheltuielile pentru modernizarea/construirea/extinderea spațiilor de servire a mesei și de cazare din structurile de primire turistice;
 12. costurile aferente investițiilor în programe informatice (aplicație), respectiv costurile destinate rezolvării unor probleme specifice solicitantului de finanțare;
 13. cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje second-hand;
 14. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;
 15. cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 16. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția clasei 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat;
 17. amenzi, penalităţi, dobânzi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
 18. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor specificate în clar în ghidul solicitantului de finanțare aferent fiecărui apel de proiecte;
 19. cheltuieli care nu corespund particularităţilor /obiectivelor/ activităţilor sprijinite prin Intervenția regională; – cheltuieli de mentenanță;
 20. sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile;

PENTRU A VEDEA COMPLET INFORMAȚIA DESPRE POR Vest 2021 – 2027 ACCESAȚI PREZENTAREA .PDF MAI JOS…

Prezentare Proiect PRV 1.3.A1

Ai nevoie de un consultant pentru programul de PRV 1.3.A/1?
Completeaza formularul si ne auzim pentru detalii: